Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Εσωτερικός έλεγχος

Μπελκίνα, Ιουλία

Η εργασία αυτή ξεκινά με μια εισαγωγή στον κόσμο του ελέγχου. Είναι βασικό να καλυφθεί το θεωρητικό κομμάτι του ελέγχου καθώς συχνά η έννοιά του παρεξηγείται άθελα ή ηθελημένα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η αναφορά στον έλεγχο, το αντικείμενο ελέγχου, τον ελεγκτή, την ελεγκτική, τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση εσωτερικού ελέγχου και φυσικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής, εκτός από τις βασικές έννοιες αναφέρεται η σημασία και η χρήση του εσωτερικού ελέγχου. Τονίζεται ο σκοπός του εσωτερικού ελέγχου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο στην κατανόηση του περιεχομένου του που αποτελεί και την ουσία της διαδικασίας ελέγχου. Επίσης, αναφέρονται τα λογιστικά/χρηματοοικονομικά μέσα για τη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει κύκλους δραστηριοτήτων ενώ οι κύκλοι αυτοί συνδέονται με την εταιρική διακυβέρνηση και τονίζεται η χρησιμότητά της. Ακολούθως δίνεται η νομική και ηθική διάσταση του εσωτερικού ελέγχου. Για το λόγο αυτό γίνεται αναφορά στα πρότυπα που ακολουθούνται και την επιστήμη που επηρεάζει τη διαμόρφωσή τους. Παράλληλα, ο κώδικας δεοντολογίας και η νομική μορφή των επιχειρήσεων παρουσιάζονται καθώς δίνουν την πρακτική διάσταση της νομικής ευθύνης. Διευκρινίζονται οι κατηγορίες ελέγχου και γίνεται σύγκριση μεταξύ τους ώστε το αποτέλεσμα να δώσει τις μεθόδους και τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ελεγκτής. Ο ρόλος του ελεγκτή αποδεικνύεται πολύ σημαντικός καθώς και η κατάρτισή του. Διαφορετικά δεν θα γινόταν λόγος για τον ελεγκτή ιστορικά αλλά και ο έλεγχος θα ήταν απλά μια διαδικασία εξέτασης στοιχείων από μηχάνημα. Στο δεύτερο κεφάλαιο φαίνεται η πρακτική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου σε επιχείρηση. Παρουσιάζονται οι τράπεζες και η εικόνα τους μέσω μιας συνοπτικής αναφοράς. Δίνεται το οργανόγραμμα βάσει του οποίου διαχωρίζονται οι λειτουργίες και διαδικασίες σε μια τράπεζα. Περιγράφεται ο εσωτερικός έλεγχος ανά εταιρία, συγκεκριμένα ελληνικές τράπεζες. Στο σύγχρονο αυτό κόσμο των επιχειρήσεων και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, γίνεται πραγματικά αισθητή η ανάγκη για την εφαρμογή κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου. Η εταιρική διακυβέρνηση και ο εσωτερικός έλεγχος αποτελούν ένα αναγκαίο και αναπόσπαστο κομμάτι για την εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων και τη σύνθεση του επιχειρηματικού σκηνικού. Τέλος, παρουσιάζονται οι τράπεζες με βάση κάποια στοιχεία που επιτρέπουν τη σύγκρισή τους, γενικότερα, βασικοί δείκτες για τις τράπεζες. Συμπληρωματικά, δίνεται το τεστ προσομοίωσης και αναφέρεται η άσκηση προσομοίωσης αναφορικά με τον κίνδυνο, ειδικά σε περιόδους όπως αυτή μετά το 2010 με την οικονομική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.