Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Επενδυτικές εταιρείες

Ιωαννίδης, Απόστολος
Παπαδόπουλος, Αριστείδης

Οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (ΑΕΕΧ) αποτελούν στην ουσία αμοιβαία κεφάλαια κλειστού τύπου. Στην Ελλάδα η δραστηριότητά τους ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ τυγχάνουν ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης. Σήμερα στην ελληνική κεφαλαιαγορά δραστηριοποιούνται 39 ΑΕΕΧ, εκ των οποίων οι 17 είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (ΧΑΑ) και οι υπόλοιπες 22, που έχουν ιδρυθεί μετά το 1998, ευρίσκονται στην φάση αναμονής της εισόδου τους στο ΧΑΑ. Υπάρχουν επίσης και άλλες επτά εταιρίες, οι οποίες βρίσκονται υπό σύσταση. Τα συνολικά κεφάλαια των εισηγμένων έφθαναν τον Νοέμβριο του 2000 τις Δραχ. 896 δις. ή ποσοστό 2,1% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ελληνικού χρηματιστηρίου και το ένα τρίτο περίπου της αξίας των διαχειριζόμενων μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων. Ο δείκτης τιμών των ΑΕΕΧ, η αξία της κεφαλαιοποίησης και ο όγκος των συναλλαγών τους ακολούθησαν συστηματικά της πορεία των αντίστοιχων μεγεθών του ΧΑΑ κατά την περίοδο 1995-2000. Την σχετική στασιμότητα της διετίας 1995-1996 ακολούθησε τριετία εντυπωσιακής ανάπτυξης. Το συνολικό ενεργητικό υπερδεκαπλασιάσθηκε και ο όγκος των συναλλαγών υπερδιπλασιάζονταν σε ετήσια βάση. Μάλιστα το 1999 υπερτριπλασιάσθηκε. Τα κέρδη του 1999 ανήλθαν σε Δρχ. 348 δις. και η αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων σε 35%, παρά την εντυπωσιακή διεύρυνσή τους λόγο των μεγάλων αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου στις οποίες προέβησαν οι περισσότερες εταιρίες του κλάδου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αμοιβαία κεφάλαια
Επενδύσεις
Κεφαλαιαγορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.