Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing)

Ιατρίδης, Γεώργιος

Στη συγκεκριμένη πτυχιακή μου εργασία, παρατίθεται το εννοιολογικό πλαίσιο της Χρηματοδοτικής Μίσθωσης, τα είδη με τα οποία εμφανίζεται στην Ελληνική Αγορά αλλά και στις διεθνής αγορές και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που απορρέουν από τη σύναψη μιας τέτοιου είδους σύμβασης για τους συμβαλλόμενους, μισθωτές και εκμισθωτές. Το βασικό πλεονέκτημα της μίσθωσης και κατά συνέπεια βασικός λόγος επιλογής του συγκεκριμένου τρόπου χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις είναι οι φορολογικές απαλλαγές που συνεπάγεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης, παρόλο την διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση από τις νομοθεσίες των διαφόρων χωρών. Στα πλαίσια της παρούσης εργασίας αναλύεται η ελληνική νομοθεσία που αφορά τις συμβάσεις μίσθωσης, με ιδιαίτερη βαρύτητα στις φορολογικές διατάξεις. Ωστόσο, αναμένονται αλλαγές και τροποποιήσεις στην υφιστάμενη φορολογική αντιμετώπιση των συμβάσεων μίσθωσης, λόγω της εναρμόνισης με τα Διεθνή Πρότυπα που καλείται να πραγματοποιήσει και η Ελλάδα, κατόπιν οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ερευνητικής προσπάθειας του θεσμού της Χρηματοδοτικής Μίσθωση καθιστούν ξεκάθαρο ότι η ελληνική νομοθεσία καλύπτει ελλιπώς την φορολογική αντιμετώπιση των μισθώσεων, καθώς και ότι για την εναρμόνιση με τα ΔΠ απαιτούνται ριζικές αλλαγές. Η έρευνα που θα διεξαχθεί στα πλαίσια της παρούσης Πτυχιακής Εργασίας, βάση της προγραμματισμένης μεθοδολογίας, στοχεύει να αναδείξει τις επιδράσεις που θα επακολουθήσουν την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα ΔΠ για τις ελληνικές επιχειρήσεις/επιχειρηματίες, συγκεκριμένα για την περίπτωση της Σύναψης Συμβάσεως Χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Leasing
Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.