Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αλλαγές που απαιτούνται με την οικονομική κρίση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι αλλαγές που απαιτούνται με την οικονομική κρίση

Μπουγά, Αναστασία
Πατσίκα, Δήμητρα

Η παρούσα εργασία εξετάζει λεπτομερώς την έννοια του τραπεζικού κινδύνου και κυρίως εστιάζει την ανάλυσή της σε μία σπουδαία κατηγορία αυτού, του πιστωτικού κινδύνου. Γίνεται εύκολα κατανοητό ότι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι κυρίως αυτή η μορφή κινδύνου που απασχολεί σε μεγαλύτερο βαθμό το τραπεζικό σύστημα. Είναι ο κλασσικότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει το τραπεζικό σύστημα και ελλοχεύει σε όλες τις συναλλαγές δανειοδότησης και χρηματοδότησης. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί σημαντικές μέθοδοι για τη μέτρηση και τη διαχείριση του προαναφερθέντος κινδύνου και κυρίως αυτό οφείλεται στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η παγκόσμια οικονομία. Στην ανάπτυξη αυτή έχουν συμβάλλει σημαντικά και οι εποπτικές αρχές του τραπεζικού συστήματος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η σύσταση της Βασιλείας, όπου σύμφωνα με τις επιταγές της πρέπει να υπάρχουν αναπτυγμένοι μηχανισμοί και μέθοδοι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι τράπεζες να διαχειρίζονται τον πιστωτικό κίνδυνο, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται ενδεχόμενες χρηματοπιστωτικές κρίσεις, οι οποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες τόσο σε οικονομικά όσο και σε κοινωνικό επίπεδο . Λόγω των διαφόρων δυσκολιών μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου, το τραπεζικό σύστημα έχει οδηγηθεί σε μια πληθώρα εναλλακτικών μεθόδων, ώστε να καταλήγουν στα επιθυμητά αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, στη συνέχεια της εργασίας γίνεται μελέτη της διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου της Εθνικής τράπεζας και της τράπεζας Πειραιώς. Ειδικότερα για τη τράπεζα Πειραιώς η εφαρμογή της πιστωτικής πολιτικής η οποία περιγράφει τις αρχές διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου στον Όμιλο, διασφαλίζει την ενιαία και αποτελεσματική αντιμετώπισή του. Για αυτό το λόγο η διαρκής ανάπτυξη υποδομών, συστημάτων και μεθοδολογιών για την ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία της. Τέλος, για την Εθνική τράπεζα η ανάλυση και η παρακολούθηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντικό τμήμα της και για αυτό έχει συστήσει τη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της Τράπεζας και του Ομίλου. Χάρη σε αυτή η τράπεζα έχει αναπτύξει επιτυχώς πιστωτική πολιτική για το επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο και για το χαρτοφυλάκιο λιανικής τραπεζικής καθώς και έχει αναπτύξει τεχνικές μείωσης του πιστωτικού κινδύνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοπιστωτικό σύστημα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.