Χρηματοδότηση στη ναυτιλία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Χρηματοδότηση στη ναυτιλία

Γκεντσίδου, Ευτυχία

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η εξέταση των μεθόδων χρηματοδότησης των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, όπως αυτή διαμορφώνεται μέσα σε ένα ευμετάβλητο περιβάλλον. Ο συνηθέστερος τρόπος χρηματοδότησης είναι ο τραπεζικός δανεισμός, και για το λόγο αυτό δίνεται έμφαση στην ανάλυση των κριτηρίων με βάση τα οποία οι τράπεζες αξιολογούν τις επενδυτικές προτάσεις για την απόκτηση πλοίων, ενώ κατόπιν θα γίνει ανάλυση των εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης. Πιο συγκεκριμένα, εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια: Στην αρχή της εργασίας (κεφάλαιο 1ο) αναφέρονται κάποια εισαγωγικά δεδομένα για τον κλάδο της ναυτιλίας καθώς επίσης περιγράφονται η ναυτιλιακή χρηματοδότηση και ειδικότερα η τραπεζική χρηματοδότηση. Παρουσιάζονται τα θετικά και αρνητικά σημεία των δανείων και επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες της ναυτιλιακής χρηματοδότησης καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των δανείων. Ακολούθως, στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι εναλλακτικοί τρόποι άντλησης κεφαλαίων, αφού η σύναψη νέων δανειακών συμφωνιών είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολη, ενώ τέλος, διερευνάται η καταλληλότητα των τρόπων χρηματοδότησης. Εν συνεχεία, στο κεφάλαιο 3ο θα αναφέρουμε τους κυριότερους κινδύνους των ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων, αφού η ναυτιλία αποτελεί βιομηχανία υψηλού κινδύνου, ενώ στο 4ο και τελευταίο κεφάλαιο θα εξετάσουμε πώς τα παράγωγα προϊόντα μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο στον τομέα της ναυτιλίας. Παράλληλα, παρουσιάζονται διαφορετικές εναλλακτικές επιλογές προϊόντων που μπορούν να αντισταθμίσουν τους οικονομικούς κινδύνους τους οποίους φέρει μια ναυτιλιακή επιχείρηση στην καθημερινή λειτουργία της, όπως για παράδειγμα τα Προθεσμιακά Συμβόλαια επί ναύλου (FFA’s), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση του κινδύνου αυξομείωσης των τιμών των ναύλων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.