Το διεθνές εμπόριο ρύπων του φαινομένου του θερμοκηπίου και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το διεθνές εμπόριο ρύπων του φαινομένου του θερμοκηπίου και το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS)

Αραμπατζούδη, Μαρία

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην αειοφόρο ανάπτυξη, στις δράσεις και στους στόχους που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που έγιναν περισσότερο αισθητά στις μέρες μας. Η παρουσία της Σύμβασης του Άρχους είναι αναγκαία καθώς αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο διακυβέρνησης στον τομέα του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι πράσινες δημόσιες συμβάσεις, τα συστήματα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου, το οικολογικό σήμα, ο θεσμός απονομής βραβείων περιβάλλοντος και τα προγράμματα LIFE αποτελούν σημαντικά, «ευγενικά βήματα» προς την προστασία του περιβάλλοντος. Τα οφέλη είναι αμέτρητα και επηρεάζουν θετικά την συμπεριφορά και τις αποφάσεις των επιχειρήσεων, των οργανισμών και του κοινού. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια αναδρομή στις διεθνείς διασκέψεις για το περιβάλλον και το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί ένα διεθνές νομοθετικό εργαλείο για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου και βασικός στόχος του αποτελεί η μείωση των εκπομπών ρύπων. Μετά την επίτευξη του πρωτοκόλλου, μια νέα αγορά προέκυψε το 2005 στο Χρηματιστήριο, η οποία ονομάστηκε το «Χρηματιστήριο των Ρύπων. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιο γνωστά περιβαλλοντικά πρότυπα είναι: το ISO 14001 (Διεθνές Πρότυπο) και το Eco-Management and Audit Scheme/Οικολογική Διαχείριση και Οικολογικός Έλεγχος EMAS (Ευρωπαϊκό Πρότυπο). Επιχειρείται μια αναδρομή στην πορεία εξέλιξης των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης διεθνώς, παρουσιάζονται οι παράγοντες που καθιστούν αναγκαία την εφαρμογή ενός Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε έναν οργανισμό και αξιολογούνται τα κόστη και τα οφέλη από την εφαρμογή του. Δίνεται αναλυτικά η δομή του προτύπου ISO 14001 και οι απαιτήσεις σύμφωνα με το πρότυπο αυτό. Παρουσιάζονται οι στόχοι και οι προϋποθέσεις για την εκούσια συμμετοχή ενδιαφερομένων σε Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS. Τέλος, περιγράφεται η παρούσα κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή των Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην Ελλάδα και παρουσιάζονται οι προοπτικές ανάπτυξής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Φαινόμενο του θερμοκηπίου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.