Πώληση με παρακράτηση κυριότητας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Πώληση με παρακράτηση κυριότητας

Λιάνας, Παύλος

Ξεκινώντας με την έννοια της πώλησης, αυτή νοείται με τη σύμβαση, σύμφωνα με την οποία, ο ένας συμβαλλόμενος, ο πωλητής, αναλαμβάνει να μεταβιβάσει στον άλλο συμβαλλόμενο, τον αγοραστή, την κυριότητα ενός πράγματος ή ένα δικαίωμα και, εάν το αντικείμενο της πώλησης είναι πράγμα, να το παραδώσει σ' αυτόν, ενώ ο αγοραστής αναλαμβάνει να καταβάλλει στον πωλητή, το συμφωνημένο τίμημα. Από την έννοια αυτή προκύπτει ότι η πώληση διαρθρώνεται στον ΑΚ σε σύμβαση ενοχική, υποσχετική και αμφοτεροβαρή. Ενοχική από την άποψη ότι με την πώληση δημιουργούνται ταυτόχρονα ενοχικά δικαιώματα και υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές των συμβαλλομένων. Υποσχετική από την άποψη ότι με την πώληση δε δημιουργούνται αλλαγές στις εμπράγματες σχέσεις των δυο πλευρών, δηλαδή μεταβίβαση της κυριότητας του πράγματος ή του δικαιώματος που πουλήθηκε, αλλά δημιουργεί και από τις δυο πλευρές μόνο υποχρεώσεις για παροχή. Αμφοτεροβαρή τέλος από την άποψη ότι οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται από τις δυο πλευρές με την πώληση, τελούν υπό την αρχή έως την απόσβεσή τους, σε πλήρη ανταλλακτική ισοτιμία και σε διαρκή πλοκή και αλληλεξάρτηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.