Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ο θεσμός του Leasing

Τσιόγκα, Πολυξένη

Η εργασία αυτή, με αφορμή την υποχρέωση κάθε τελειόφοιτου σπουδαστή να ασχοληθεί και να παρουσιάσει ένα θέμα που θα του φανεί χρήσιμο στην αγορά εργασίας είτε ως εμπειρία για την μελλοντική του εργασία είτε ως απόδειξη της εργατικότητας και της γνώσης του, παρουσιάζει μια σύγχρονη μορφή χρηματοδότησης, το « LEASING », ως μια εναλλακτική μορφή για την ανανέωση του εξοπλισμού μιας επιχείρησης ώστε να γίνει πιο σύγχρονη, ανταγωνιστική και αποδοτική. Στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση αυτής της μορφής χρηματοδότησης, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος διαβάζοντάς την να καταλάβει τι είναι το leasing, ποιος είναι ο σκοπός του, με ποίο τρόπο λειτουργεί καθώς σε ποιους τομείς δραστηριοποιείται, όπως αναπτύσσονται στο πρώτο κεφάλαιο. Πιο αναλυτικά, η εργασία αυτή χωρίζεται στα εξής μέρη: Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι τύποι και οι μορφές του leasing καθώς και οι μορφές αυτής της σύμβασης. Στο τρίτο κεφάλαιο δίνονται τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτού του θεσμού από την σκοπιά του μισθωτή και της εταιρείας leasing. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο με τις διάφορες αλλαγές αυτής της σύμβασης. Στο πέμπτο κεφάλαιο γνωρίζουμε το leasing από τη λογιστική του πλευρά και το πώς παρουσιάζεται στο Γενικό Ημερολόγιο. Στο έκτο κεφάλαιο αναλύεται η σύμβαση της χρηματοδοτικής μίσθωσης, η υπογραφή και τα αποτελέσματά της καθώς και οι διάφορες διασφαλίσεις που ζητούν οι εταιρείες leasing. Στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, η αξιολόγηση του αιτήματος, η πρόταση και η κατάρτιση καθώς και ο έλεγχος αυτών. Το όγδοο κεφάλαιο αναφέρεται στην εφαρμογή του θεσμού και στην ανάπτυξή του στην Ελλάδα. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από όλη την ανάλυση του θέματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοδοτική μίσθωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.