Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

Παπανικοπούλου, Βασιλική

Η πτυχιακή εργασία αναλύει τη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων. Αντικείμενο του ΦΕΝΠ, προκειμένου περί των ημεδαπών ΑΕ και Συνεταιρισμών, είναι τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο του ΦΕΝΠ για την ημεδαπή ΑΕ είναι τα μη διανεμόμενα καθαρά κέρδη, που προκύπτουν από οικονομική δραστηριότητα στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα, αμοιβές, κλπ) φορολογούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που τα εισπράττουν. Για τους συνεταιρισμούς και τις ενώσεις ισχύει το ίδιο. Δηλαδή, φορολογούνται τα μη διανεμόμενα κέρδη του Συνεταιρισμού, ενώ τα διανεμόμενα φορολογούνται από το ΦΕΦΠ. Προκειμένου περί αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών φορολογούνται τα καθαρά κέρδη που προέρχονται από τη μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον τρόπο διάθεσής τους. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου φορολογούνται για το καθαρό εισόδημά τους, που προκύπτει στην Ελλάδα και από κάθε πηγή, ενώ δεν φορολογούνται εκείνα τα έσοδά τους που αποκτώνται από την επιδίωξη του σκοπού τους. Το ίδιο ισχύει και για τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα, που φορολογούνται μόνο για τα εισοδήματα από εκμίσθωση γαιών και οικοδομών, καθώς και για τις κινητές αξίες τους. Στη φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων εφαρμόζεται αναλογικός συντελεστής, ο οποίος επιβάλλεται στο φορολογητέο εισόδημα και διαφοροποιείται ανάλογα με το σκοπό που επιδιώκεται από τα νομικά πρόσωπα. Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος, αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα αναγνωριζόμενες δαπάνες απόκτησης εισοδήματος καθώς και η ζημία που τυχόν πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου ή του προηγούμενου έτους ή των προηγούμενων, τριών ή πέντε, κατά περίπτωση ετών. Στην περίπτωση μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων που επιβάλλονται από τον Κώδικα Φορολογίας Στοιχείων, το καθαρό εισόδημα του νομικού προσώπου προσδιορίζεται εξωλογιστικά. Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθροίζονται τα εισοδήματα των επί μέρους πηγών, συμψηφιζόμενης της θετικής ή αρνητικής περίπτωσης κατά την άθροιση, σύμφωνα με τα όσα ισχύουν στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων. Τέλος από το φόρο που οφείλεται στο συνολικό εισόδημα των νομικών προσώπων, αφαιρείται ο προκαταβληθείς ή παρακρατηθείς στην πηγή φόρος εισοδήματος στα καταβαλλόμενα μερίσματα, ποσοστά και αμοιβές διοικητικών συμβούλων κλπ. Επίσης, τόσο στα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού όσο και στα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ισχύει το σύστημα της προείσπραξης του φόρου στο εισόδημα της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου ή ημερολογιακού έτους, σε ποσό ίσο με 50% του φόρου που αναλογεί στο εισόδημα της προηγούμενης περιόδου ή έτους με βάση την οριστική δήλωση των νομικών προσώπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.