Σχεδιασμός ενός βέλτιστου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Σχεδιασμός ενός βέλτιστου συστήματος διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με έμφαση στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών

Μουστάκα, Βάϊα

Ο άκρατος καταναλωτισμός και η έντονη παραγωγική δραστηριότητα για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών και την επίτευξη κερδών συνετέλεσαν στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων και στην παραγωγή απορριμμάτων κάθε είδους. Η συσσώρευση των αποβλήτων σε ακατάλληλους χώρους, οι επικείμενες επιπτώσεις και η συνειδητοποίηση των ωφελειών που θα προσέφερε η αξιοποίηση τους, οδήγησαν στο σχεδιασμό και στην εφαρμογή προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Η μελέτη της φύσης και της εναλλακτικής διαχείρισης των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.), που αποτελούν κατηγορία των αστικών στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α.), είναι το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα επιχειρείται η εκπόνηση μιας μελέτης σκοπιμότητας για τη διαχείριση των Α.Η.Η.Ε., και ειδικότερα του εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην Ελλάδα. Η εργασία διαρθρώνεται ως εξής: Κεφάλαιο 1ο: Δίνεται ο ορισμός των Α.Η.Η.Ε., περιγράφεται η σύσταση τους και παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που προκαλούν. Κεφάλαιο 2ο: Μελετώνται οι διαδικασίες εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε., και ειδικότερα των Τ.Π.Ε., και παρουσιάζεται η στρατηγική υλοποίησης που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κεφάλαιο 3ο: Εντοπίζονται και περιγράφονται οι βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. στην Ε.Ε. Κεφάλαιο 4ο: Αποτυπώνεται το υπάρχον ελληνικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. Κεφάλαιο 5ο: Παρουσιάζεται η έρευνα που διεξήχθη στις μονάδες επεξεργασίας του ελληνικού Σ.Ε.Δ. για τον εντοπισμό των υφιστάμενων προβλημάτων και την εξέταση της βιωσιμότητας της διαχείρισης των Α.Η.Η.Ε. Κεφάλαιο 6ο: Αξιολογείται το Σ.Ε.Δ. και προτείνονται πρακτικές για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. Κεφάλαιο 7ο: Συνοψίζονται τα βασικότερα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την εκπόνηση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Απόβλητα ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συσκευών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.