Κριτήρια βελτιστοποίησης αλγόριθμων δρομολόγησης (προγραμματισμού) της παραγωγής, με τη χρήση βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Κριτήρια βελτιστοποίησης αλγόριθμων δρομολόγησης (προγραμματισμού) της παραγωγής, με τη χρήση βιομηχανικών πληροφοριακών συστημάτων

Βασιλειάδης, Γεώργιος

Σ' αυτή την διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια βελτιστοποίησης και επίλυσης του προβλήματος δρομολόγησης (προγραμματισμού) εργασιών της βιομηχανικής παραγωγής. Επιχειρείται η διερεύνηση λύσεων για τις συνήθεις δυσκολίες που παρουσιάζονται στην παραγωγή, λόγω των αστάθμιστων / απρόβλεπτων καταστάσεων και περιορισμών που προκύπτουν. Η βιομηχανική παραγωγή δεν αναφέρεται σ' ένα στατικό περιβάλλον, αλλά σε μια δυναμική σχέση με τις προκύπτουσες μεταβολές, που μπορεί να επηρεάζουν και να αλλάζουν τα δεδομένα προγραμματισμού συνεχώς. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έγινε περιγραφή των μεθοδολογιών σχεδιασμού και παραγωγής με ιδιαίτερη έμφαση στους κανόνες που σχετίζονται με τη δρομολόγηση βιομηχανικής παραγωγής. Παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα αναλυτικά, διάφοροι αλγόριθμοι δρομολόγησης και μελετήθηκε η απόδοσή τους. Με βάση τη βιβλιογραφική ανασκόπηση προσδιορίστηκε ότι σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός νέου αλγόριθμου δρομολόγησης (Modified Johnson). Συγκεκριμένα, ο νέος αυτός αλγόριθμος ακολουθεί τη φιλοσοφία ενός ήδη γνωστού για τα αποτελέσματά του αλγόριθμου (Johnson), αλλά καλύπτει κάποια βασική αδυναμία του προηγούμενου, να λάβει υπόψιν του τις ημερομηνίες παράδοσης των εργασιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρία αντιπροσωπευτικά παραδείγματα και συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα και των δύο αλγόριθμων. Με αυτό τον τρόπο προσδιορίστηκε η απόδοση του καθενός ως προς κάποια κριτήρια βελτιστοποίησης: συνολικός και μέσος χρόνος ροής, μέση βραδύτητα δρομολόγησης, αριθμός αργοπορημένων εργασιών και τέλος μέσος χρόνος αναμονής στις μηχανές επεξεργασίας. Διαπιστώθηκε ότι ο αλγόριθμος modified Johnson παρουσιάζει πολύ καλά αποτελέσματα ως προς τη βραδύτητα δρομολόγησης και αρκετά ικανοποιητικά ως προς τα υπόλοιπα κριτήρια βελτιστοποίησης, σε σύγκριση με τον ήδη υπάρχοντα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης
Προγραμματισμός παραγωγής

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.