Ανάλυση των δομικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων νομών Κιλκίς και Σερρών βορείου Ελλάδος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ανάλυση των δομικών και οργανωσιακών χαρακτηριστικών των εξαγωγικών επιχειρήσεων τροφίμων νομών Κιλκίς και Σερρών βορείου Ελλάδος

Καραμάνης, Αριστοτέλης
Ζιούτα, Ξανθίππη Γ.

Η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη, η καινοτομική δραστηριότητα και η στελέχωση με εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι σήμερα οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το βαθμό ανταγωνιστικότητας της κάθε επιχείρησης. Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει το θέμα της δομής και των οργανωσιακών χαρακτηριστικών των εξαγωγικών επιχειρήσεων, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, τις δυνατότητες εξαγωγών και το ευρύτερο οικονομικό-μορφολογικό πλαίσιο της Ελλάδας. Αναλυτικότερα: Στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζονται τα γενικά μορφολογικά στοιχεία της περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στην οποία ανήκουν οι νομοί που εξετάζουμε, τα οικονομικά μεγέθη τους(όπως είναι το Α.Ε.Π, Α.Π.Α) και τα ποσοστά απασχόλησης-ανεργίας. Τέλος δίνεται μια λεπτομερής εικόνα του παραγωγικού συστήματος με σαφής αναφορές σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή τομέα. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία των ελληνικών εξαγωγών και το κατά πόσο αυτές διαμορφώνουν το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν Ανά Περιφέρεια. Παράλληλα γίνεται συνοπτική παρουσίαση ανά νομό με αναφορές σε ιστορικά και γενικά στοιχεία ώστε να γίνει αντιληπτή η στρατηγική τους θέση. Τέλος παρουσιάζεται το οικονομικό πλαίσιο των νομών αυτών και οι συνέπειες από τα ποσοστά ανεργίας. Στο τρίτο κεφάλαιο με την βοήθεια ενός πρότυπου ερωτηματολογίου το οποίο διανεμήθηκε και συμπληρώθηκε από τις επιχειρήσεις έχουμε μία ενδεικτική ανάλυση των εξαγωγικών αυτών επιχειρήσεων σε ότι αφορά τα ατομικά χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού. Τα χαρακτηριστικά αυτά αφορούν το μορφωτικό επίπεδο, το οικογενειακό υπόβαθρο των στελεχών, το φύλο και την προϋπηρεσία. Ακόμη ερευνάται η μεταποίηση και προσθήκη νέων προϊόντων για την επιχείρηση, η ύπαρξη θυγατρικών και η προοπτική εξαγώγιμης δράσης στο άμεσο μέλλον ή όχι. Τέλος παρουσιάζονται οι ισολογισμοί για τις επιχειρήσεις αυτές και ακολουθεί σχολιασμός με βάση αυτά τα στοιχεία τόσο για τον κύκλο εργασιών τους, την ανταγωνιστικότητα τους όσο και για την κερδοφορία και τον επιχειρηματικό κίνδυνο.

Thesis
NonPeerReviewed

Εξωτερικό εμπόριο
Κλάδος τροφίμων
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.