Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και η επίπτωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2009 (EL)
Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον και η επίπτωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων

Σογιάκας, ΙωάννηςΠ

Στην συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία θα αναφερθεί η έννοια του φυσικού περιβάλλοντος που κατέχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των σημερινών αλλά και των μελλοντικών γενεών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προτεραιότητες της Κοινότητας είναι ουσιαστικά η καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος, η προστασία της «βιοποικιλότητας», η συνεχής μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στον τομέα της υγείας καθώς και η καλύτερη χρήση των φυσικών πόρων που υπάρχουν στην διάθεση των ανθρώπων. Συμπερασματικά βλέπει κανείς πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει από την ίδρυση της, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολλές και ποικίλες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης. Οι όποιοι περιβαλλοντικοί έλεγχοι διενεργούνται από τις αρμόδιες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορούν να συνιστώνται απλά σε μικρούς περιορισμούς στη χρήση συγκεκριμένων ουσιών ή και προϊόντων που προκαλούν απόβλητα. Βέβαια όλο και περισσότερο υπάρχει στις μέρες μας η τάση για τα διάφορα περιβαλλοντικά πρότυπα να αποτελούν σημαντικό κίνητρο για την χρήση των ασφαλέστερων εναλλακτικών αγαθών και ουσιών και φυσικά να προτρέψουν τους σχεδιαστές προϊόντων να χρησιμοποιούν τα διάφορα οικολογικά υλικά και προκειμένου να επιτυγχάνεται στο μέγιστο ο στόχος της λεγόμενης ανακύκλωσης και της ελάχιστης διάθεσης αποβλήτων στο τέλος της ζωής των διαφόρων προϊόντων που παράγουν οι επιχειρήσεις γύρω μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Περιβαλλοντική πολιτική - Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.