Μεταφορές επιβατών στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρηματικότητα

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2015 (EL)
Μεταφορές επιβατών στην Ελλάδα. Θεσμικό πλαίσιο και επιχειρηματικότητα

Βαφείδης, Χρήστος Ι.

Η παρούσα εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια και έχει θέμα την παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου των επιβατικών μεταφορών στην Ελλάδα και την επιχειρηματικότητα που αναπτύσσουν. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται σύντομη παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τον ισχύοντα κανονισμό του προσωπικού των ΚΤΕΛ. Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην οργάνωση των επιβατικών μεταφορών σε χώρες της Ευρώπης. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας με την εφαρμογή του Ν. 4199/2013 και ποιες αλλαγές επιφέρει στην οργάνωση των ΚΤΕΛ. Στο πέμπτο και έκτο κεφάλαιο της εργασίας, παρουσιάζονται οι SWOT και PESTEL αναλύσεις για τις ΚΤΕΛ Α.Ε. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρηματικότητα
Μεταφορικά μέσα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015-07


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.