Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής RSS Reader για το λειτουργικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογής RSS Reader για το λειτουργικό

Naun, Driant

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής εφαρμογής σε περιβάλλον Android. Σκοπός της είναι η παροχή υπηρεσιών για την διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης του χρήστη σχετικά με νέα ή γεγονότα τα οποία προέρχονται από κάποιες συγκεκριμένες ιστοσελίδες τις οποίες της επιλέγει ο χρήστης. Αρχικά παρουσιάζονται κάποια πληροφοριακά στοιχεία όσο αφορά το Android και τις εκδόσεις του, τα προγραμματιστικά εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού καθώς και όλα τα συστατικά στοιχεία που δημιουργούν την εφαρμογή και το γραφικό περιβάλλον της. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα UML διαγράμματα της εφαρμογής που συμπεριλαμβάνουν τα Use Case Diagrams, Domain Model Diagrams και Sequencing Diagrams. Επιπλέον περιγράφεται και το παραθυρικό περιβάλλον της εφαρμογής. Τέλος στα συμπεράσματα παρουσιάζονται τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή καθώς επίσης αναφέρονται και οι πιθανές επεκτάσεις της.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κινητή τηλεφωνία
Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Λογισμικό εφαρμογών - Ανάπτυξη
Κινητά συστήματα επικοινωνίας
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Τηλεπικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.