Χρήση ψηφιακών μέσων για την προώθηση του τουρισμού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Χρήση ψηφιακών μέσων για την προώθηση του τουρισμού

Παρασκευά, Ειρήνη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τον βαθμό στον οποίο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στην προώθηση του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, συνάμα με την εισχώρηση του διαδικτύου στην καθημερινή μας ζωή. Στα πλαίσια, κρίθηκε απαραίτητη μια μικρή εισαγωγή στον κλάδο του τουρισμού και της βαρύτητας που φέρει για κάθε χώρα, και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε η μελέτη του κυρίως θέματος. Για την καλύτερη κατανόηση των γραφόμενων από τον αναγνώστη, η παρούσα εργασία δομήθηκε σε συνολικά τέσσερα κεφάλαια, το περιεχόμενο κάθε ενός εκ των οποίων περιγράφεται ευθύς αμέσως. Στο πρώτο και εισαγωγικό κεφάλαιο γίνεται αναφορά σε γενικά θέματα πάνω σε θέματα του τουρισμού. Παρατίθενται οι ορισμοί του τουρισμού, του τουρίστα και του τουριστικού προορισμού, ενώ σε δεύτερη φάση γίνεται μια μικρή ιστορική αναδρομή στον κλάδο αυτό και στην οικονομική σημασία που φέρει. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφερόμαστε στην διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο αυτό, και πως οι τεχνολογίες αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί στην προώθηση του τουρισμού όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως. Το κεφάλαιο αυτό αποτέλεσε την ανάπτυξη του κυρίως θέματος της παρούσας εργασίας, καθώς εστίασε στα σύγχρονα ψηφιακά μέσα στα οποία χρησιμοποιούνται σήμερα από πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών στην προώθηση του τουρισμού. Τα επόμενα δύο κεφάλαια αποτελούν το ερευνητικό μέρος της εργασίας, καθώς πραγματοποιείται έρευνα σε τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία), με σκοπό να δούμε την χρησιμότητα συγκεκριμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στον κλάδο του τουρισμού. Για το λόγο αυτό, δομήθηκε ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου και διαμοιράστηκε σε ενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή της Αττικής. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα, αλλά και τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, ενώ στο τέταρτο έχουμε την αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και της δευτερογενούς έρευνας συγκρίνονται ώστε να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική πολιτική
Τουριστικό μάρκετινγκ
Τουρισμός - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.