Η πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται και ποια είναι η σχέση της με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η πορεία της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών. Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται και ποια είναι η σχέση της με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών

Προγώνη, Τριανταφυλλιά

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής θα γίνει μια παρουσίαση της Βασιλείας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και η σχέση της με την Ελληνική νομοθεσία. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα γίνει ανασκόπηση των εξαγορών – συγχωνεύσεων των 4 συστημικών τραπεζών του Ελληνικού συστήματος για το διάστημα 2002 - 2015 καθώς και αναφορές σε εγχώριες Εξαγορές – Συγχωνεύσεις με τελικό πυλώνα τα κίνητρα και τις συνέπειες αυτών στο τραπεζικό σύστημα όπου θα φαίνεται η εξέλιξη του τραπεζικού συστήματος στην περίοδο που εξετάζουμε. Κατόπιν στο τρίτο κεφάλαιο θα εξηγήσουμε την έννοια των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων – NPLs (Non-performing loans) και του Κώδικα Δεοντολογίας που εφαρμόζεται στα τραπεζικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα τελευταία χρόνια αλλά και στα stress test που υπεβλήθησαν οι Ελληνικές Τράπεζες. Στο κεφάλαιο αυτό θα συμπεριληφθούν και τα ποσοστά των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων των τραπεζών για το χρονικό διάστημα 2002 - 2015 καθώς και εμφάνιση γραφημάτων με στοιχεία των δανείων συνολικά. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον ορισμό του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας των τραπεζών καθώς και η μέθοδος υπολογισμού του και οι ορισμοί των 3 κινδύνων που επηρεάζουν την Κεφαλαιακή Επάρκεια των τραπεζών. Επίσης στο ίδιο κεφάλαιο θα κάνουμε την παρουσίαση του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας των 4 συστημικών τραπεζών για το χρονικό διάστημα που εξετάζουμε με παρουσίαση γραφημάτων ώστε να γίνει η σύγκριση αυτών συγκεντρωτικά. Στον επίλογο της εργασίας θα συμπεριληφθούν τα συμπεράσματα που θα προκύψουν.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017-03


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.