Τα εγχειρήματα πολιτικής συμμετοχής (διαδικτυακής) που έχουν αναληφθεί στην Ε.Ε. Ανάλυση της πορείας και της αποτελεσματικότητάς τους = The initiatives of on line political participation that were undertaken from E.U. Analysis of their course and effectiveness.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Τα εγχειρήματα πολιτικής συμμετοχής (διαδικτυακής) που έχουν αναληφθεί στην Ε.Ε. Ανάλυση της πορείας και της αποτελεσματικότητάς τους = The initiatives of on line political participation that were undertaken from E.U. Analysis of their course and effectiveness.

Παπανίκου, Κωνσταντινιά
Τσόγια, Αικατερίνη

Η παρούσα βιβλιογραφική πτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται τις πρωτοβουλίες των ευρωπαίων πολιτών, όπως αυτές ορίζονται δια μέσου της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αρχικά γίνεται μια αναφορά στην χρησιμότητα του διαδικτύου, ως ένα μέσου επικοινωνίας, αλλά και ως εργαλείου στην εκπλήρωση των στόχων της ψηφιακής δημοκρατίας, για την οποία δίνεται ένας σχετικός ορισμός και αναφέρονται οι στόχοι που θέτονται για την σωστή εφαρμογή της. Ακολούθως γίνεται ανάλυση για το ποιες πολιτικές ακολουθούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να εφαρμοστεί όσο το δυνατόν ορθότερα η ψηφιακή δημοκρατία στους κόλπους της, ενώ παράλληλα γίνεται εστίαση στο πως εφαρμόζεται η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και διαδικτυακή επικοινωνία μεταξύ των πολιτών, αλλά και των θεσμών. Επιπλέον δίνεται μια λεπτομερής περιγραφή των κατηγοριών των διαδικτυακών πρωτοβουλιών που λαμβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε οι εν λόγω πρωτοβουλίες να πληρούν όλες τις προδιαγραφές για να εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να αποτελέσουν εν δυνάμει σχέδια οδηγιών – νόμων των κρατών – μελών της ένωσης. Επίσης, γίνεται αναφορά συγκεκριμένων πρωτοβουλιών που βρίσκονται προς εξέταση ή έχουν απορριφθεί ή έχουν γίνει δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, γίνεται ανάλυση των εν λόγω πρωτοβουλιών, με επικέντρωση στις ανάγκες που οδήγησαν στην δημιουργία τους, αλλά και στο σκεπτικό της Επιτροπής που οδήγησε στην αποδοχή ή απόρριψή τους, δεδομένου ότι κατά την εξέταση των εν λόγω πρωτοβουλιών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η συνολική κοινή πολιτική που υιοθετείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Ευρωπαϊκή Ένωση - Πολιτική και διακυβέρνηση
Διαδίκτυο (Internet)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.