Ο εσωτερικός έλεγχος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ο εσωτερικός έλεγχος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ναστούλης, Κωνσταντίνος

Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται παρουσίαση του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην ιστορία και στην εξέλιξη του επαγγέλματος του ελεγκτή στην Ελλάδα. Γίνεται επίσης και μια αναφορά στο θεσμικό και νομικό πλαίσιο. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης γίνεται και αναφορά στο σύστημα του εσωτερικού ελέγχου και στις βασικές του επιδιώξεις και τους σκοπούς του όπως επίσης και τα εμπόδια και τις συνέπειες. Το τρίτο κεφάλαιο αναλύει όλες τις βασικές αρχές της αποτελεσματικότητας του εσωτερικού έλεγχου ενώ στο τέταρτο κεφάλαιο η έννοια της οργάνωσης και ο τρόπος συλλογής δεδομένων καθώς και ανάλυση και οδηγίες για την συμπλήρωση των φύλλων εργασίας. Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά την διερεύνηση του εσωτερικού ελέγχου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η οποία έγινε με την μέθοδο της συνέντευξης σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις για την συλλογή δεδομένων και αδύναμων σημείων. Στο κεφάλαιο έξι παρατίθεται ένα προτεινόμενο μοντέλο εσωτερικού ελέγχου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γίνεται ανάλυση και παρατίθενται προτεινόμενες διαδικασίες για τον εσωτερικό έλεγχο ανά κύκλο δραστηριότητας καθώς και ανά λογαριασμό του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξάγονται συμπεράσματα που δείχνουν τι σημασία και το ρόλο, το σκοπό και την αναγκαιότητα του εσωτερικού ελέγχου, τις αδυναμίες στα διάφορα τμήματα των επιχειρήσεων αλλά και των διαδικασιών που υστερούν μέσα στις επιχειρήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.