Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων E.R.P. στη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο: διεθνείς τάσεις και προοπτικές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση της επίδρασης των συστημάτων E.R.P. στη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο: διεθνείς τάσεις και προοπτικές

Αδάμου, Αναστασία Γ.

Το σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον μεταβάλλεται διαρκώς. Η ταυτόχρονη συνύπαρξη του ανταγωνισμού και της τεχνολογικής προόδου, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην εύρεση νέων τρόπων επιβίωσης και επιτυχίας. Με στόχο τη διατήρηση της θέση τους στην αγορά σε σταθερό επίπεδο, αλλά και με απώτερο σκοπό την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος απέναντι στις υπόλοιπες, η πλειοψηφία των παγκόσμιων επιχειρήσεων, έχει εγκαταστήσει ή σκοπεύει να υιοθετήσει Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (Enterprise Resource Planning-E.R.P.). Τα E.R.P.s βοηθούν στην αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών πρακτικών και διαδικασιών των οικονομικών μονάδων. Οι επιδράσεις στη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο, αλλά και στους διοικητικούς λογιστές και τους εσωτερικούς ελεγκτές, εξαιτίας της εγκατάστασης των E.R.P.s, είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Εξαιτίας των διφορούμενων ευρημάτων προηγούμενων ερευνών αλλά και της όχι τόσο εκτεταμένης διεξαχθείσας έρευνας για τις αλλαγές και τις επιπτώσεις στη Διοικητική Λογιστική και τον Εσωτερικό Έλεγχο από την υιοθέτηση των εν λόγω συστημάτων αλλά και εξαιτίας των ραγδαίων αλλαγών του λογιστικού και του ελεγκτικού επαγγέλματος λόγω της τεχνολογικής προόδου, η παρούσα συγγραφική προσπάθεια κρίνεται αναγκαία και πραγματοποιείται προκειμένου να εντοπίσει τα κενά και να μελετήσει εις βάθος τα συγκεκριμένα ζητήματα. Με την παρούσα μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, το ερευνητικό ενδιαφέρον στρέφεται στην εξακρίβωση, καταγραφή και κατανόηση, μέσω εκτενούς βιβλιογραφικής επισκόπησης, κρίσιμων διαστάσεων και παραγόντων για την αποτελεσματική εφαρμογή των E.R.P. στις επιχειρήσεις. Σκοπός της είναι η διερεύνηση της σχέσης των Συστημάτων E.R.P. με τη διοικητική λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο μέσω της ανασκόπησης της διεθνούς βιβλιογραφίας καθώς και ο προσδιορισμός των τρεχουσών τάσεων, ο εντοπισμός των πεδίων που συγκεντρώνεται η πληθώρα των ερευνών και τέλος, η εύρεση πιθανών κενών στη βιβλιογραφία και η ανάγκη περαιτέρω έρευνας και ανάλυσης. Παρουσιάζεται ένα θεωρητικό πλαίσιο για την αποσαφήνιση κάποιων όρων χρήσιμων για την πληρέστερη κατανόηση των βασικών θεμάτων που αναλύονται στη συνέχεια. Αναλύονται οι διεθνείς τάσεις και προοπτικές των E.R.P. Συστημάτων, καθώς και τα προβλήματα που συναντώνται κατά την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Τέλος, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε, τα συμπεράσματα και ολοκληρώνεται με την έκθεση των προτάσεων για μελλοντική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διοικητική λογιστική
Υπολογιστικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.