Ο ρόλος οι ευθύνες και τα χαρακτηριστικά των επιτροπών ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν με κρατικές ενισχύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Ο ρόλος οι ευθύνες και τα χαρακτηριστικά των επιτροπών ελέγχου στις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν με κρατικές ενισχύσεις

Μαργώνης, Γεώργιος Ν.

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό,να προσεγγίσει το θέμα των επιτροπών ελέγχου για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επενδύουν με κρατικές ενισχύσεις μέσω των αναπτυξιακών νόμων και συγκεκριμένα την εις βάθος διερεύνηση και περιγραφή του ρόλου, των ευθυνών και των χαρακτηριστικών των επιτροπών ελέγχου (Οργάνων Ελέγχου) στην ελληνική επικράτεια. Αρχικά πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή στην ακολουθούμενη αναπτυξιακή πολιτική στον ελλαδικό χώρο, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στους τελευταίους τρεις αναπτυξιακούς (επενδυτικούς) νόμους, ενώ στο τέλος της εργασίας παρουσιάζεται ως Παράρτημα, το νομοθετικό πλαίσιο των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων που εφαρμόστηκαν στη Χώρα. Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της προόδου των επενδυτικών σχεδίων καθορίσθηκαν τα προσόντα και ο τρόπος επιλογής των αξιολογητών, οι φορείς παρακολούθησης της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, η σύσταση οργάνων ελέγχου η ιδιότητα και τα προσόντα των μελών τους, καθώς και τα κριτήρια επιλογής τους κ.α. Οι αρμοδιότητες των οργάνων ελέγχου ουσιαστικά καθορίζονταν μέσα από τους ίδιους τους αναπτυξιακούς νόμους, οι οποίοι χάραζαν τις κατευθυντήριες γραμμές. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομικό πλαίσιο που καθορίζει τα διάφορα είδη ευθύνης ήτοι, της πειθαρχικής ή διοικητικής, της ποινικής και της αστικής, που φέρουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα όργανα ελέγχου και τα αντίστοιχα δικαιώματα και τους μηχανισμούς άμυνας που διαθέτουν για την υπεράσπισή τους. Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η ακολουθούμενη ελεγκτική διαδικασία για τον έλεγχο των ενισχυόμενων επενδύσεων. Τέλος, στο έβδομο κεφάλαιο εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για την λειτουργία των επιτροπών αυτών, στην πορεία των ετών, μέσα από την λεπτομερή αναφορά των όποιων δυσλειτουργιών, ενώ καταγράφονται και συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας, καθώς και της αναβάθμισης του ρόλου των οργάνων ελέγχου και τη συνολική και ουσιαστική συμβολή αυτών, στην επιδιωκόμενη περαιτέρω ανάπτυξη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Επενδύσεις
Ελεγκτική (Λογιστική)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-10


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.