Η λογιστική και φορολογική απεικόνιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Η λογιστική και φορολογική απεικόνιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΛΠ

Παγούνη, Νικολέτα Ι.

Η εφαρμογή των ∆ΛΠ αποτελεί μια νέα πραγματικότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και ένα δελεαστικό κίνητρο για την εξέταση του παρόντος θέματος της διπλωματικής εργασίας . Πιο συγκεκριμένα , στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας , γίνεται σύντομη επισκόπηση την ενοποίησης και των εννοιών που είναι απαραίτητες για την 8 διερεύνηση του θέματος . Γενικά , αναφέρονται εν συντομία , οι έννοιες μητρικής , θυγατρικής επιχείρησης , συγγενούς , δικαιωμάτων μειοψηφίας , των μεθόδων ενοποίησης και των γενικών αρχών . Στο δεύτερο κεφάλαιο , γίνεται επίσης αναφορά στην ενοποίηση των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον Ν .2190/1920 και με βάση τα ΕΛΠ ( Ν .4308/2014). ∆ίνεται σύντομη περιγραφή της ενοποίησης , των απαλλαγών και των εξαιρέσεων . Στο τρίτο κεφάλαιο , γίνεται αναλυτική περιγραφή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ∆ΛΠ ) και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ( ∆ΠΧΠ ). Συγκεκριμένα , γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή , δίνονται οι αρχές ενοποίησης με βάση τα ∆ΛΠ , οι υποχρεώσεις και οι απαλλαγές από την σύνταξη ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων . Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των ∆ΛΠ 27, όσον αφορά την κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , την διαδικασία ενοποίησης και τις γνωστοποιήσεις . Αναλύεται επίσης το ∆ΛΠ 28 που αφορά τις επενδύσεις σε συγγενής επιχειρήσεις , περιγράφονται οι μέθοδοι της καθαρής θέσης και της εύλογης αξίας . Στην συνέχεια το ∆ΛΠ 24, το ∆ΠΧΑ 3, 10, και 11. Τέλος , στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση της φορολογικής απεικόνισης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων , γίνεται ανάλυση του ∆ΛΠ 12 που αφορά την φορολογία εισοδήματος και αναλύονται οι έννοιες των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων . Τέλος δίνεται ένα παράδειγμα επί του ∆ΛΠ 12.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος εισοδήματος
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Λογιστικά πρότυπα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2016-05


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.