Χρηματοοικονομική ανάλυση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Επαρχίας Θηβών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Χρηματοοικονομική ανάλυση Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Επαρχίας Θηβών

Γιαννακόπουλος, Χρήστος Ε.

Στην εργασία αυτή θα μελετηθούν τα χρηματοοικονομικά δεδομένα και στοιχεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Επαρχίας Θηβών. Η χρηματοοικονομική αυτή ανάλυση θα αποτυπώσει την κατάσταση των οικονομικών δεδομένων της Ένωσης από την οποία θα προκύψουν χρήσιμα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των βασικών λειτουργιών της και των συντελεστών παραγωγής που διαθέτει. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια βασικά θεωρητικά στοιχεία γύρω από τις έννοιες των εταιρειών, της στρατηγικής και των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών. Θα υπογραμμιστούν τα βασικά χαρακτηριστικά του συνεταιριστικού κινήματος και οι ιδιαιτερότητες του κλάδου. Θα παρουσιαστούν οι βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών, ο τρόπος υπολογισμού τους καθώς και οι πληροφορίες που παρέχουν οι τιμές τους. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση της Ε.Α.Σ.Θ. Θα αναφερθούν οι σκοποί δημιουργίας, οι κύριες δραστηριότητες και η τμηματοποίηση της. Επιπροσθέτως, θα γίνει αναφορά στο ιστορικό της Ένωσης και στην προσφορά της στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό της περιοχής. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στον κλάδο δραστηριότητας της Ένωσης. Θα υπογραμμιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά, οι προοπτικές και οι ιδιαιτερότητες καθώς και η κατάσταση στην τρέχουσα χρονική περίοδο. Θα γίνει ανάλυση με το μοντέλο PESTEL ώστε να αναλυθούν οι συνθήκες στο ευρύτερο εξωτερικό περιβάλλον που δραστηριοποιείται η Ένωση. Στο τέταρτο κεφάλαιο θα γίνει η ανάλυση SWOT. Αφού εξηγηθούν τα κύρια θεωρητικά στοιχεία και η χρησιμότητα της θα γίνει η ανάλυση στην συγκεκριμένη οικονομική μονάδα για διερευνηθούν τα δυνατά σημεία της, τα αδύνατα σημεία της, οι ευκαιρίες και οι απειλές όπως αυτές διαφαίνονται από το περιβάλλον της. Στο πέμπτο κεφάλαιο θα γίνει η οικονομική ανάλυση της Ένωσης. Στο πρώτο μέρος θα μελετηθούν τα κυριότερα μεγέθη από τους ισολογισμούς και με την βοήθεια πινάκων και σχεδιαγραμμάτων θα σχολιαστούν οι τιμές και οι τάσεις που παρατηρούνται. Στο δεύτερο μέρος θα υπολογιστούν οι κύριοι αριθμοδείκτες –όπως είχαν προαναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο- και θα γίνει σχολιασμός στις τιμές τους καθώς ο υπολογισμός κάθε αριθμοδείκτη φανερώνει χρήσιμα στοιχεία για την ρευστότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της οικονομικής μονάδας. Τέλος, θα βγουν κάποια γενικά συμπεράσματα από την ανάλυση τόσο των ισολογισμών αλλά και από την ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της Ένωσης. Θα εκτιμηθεί η τρέχουσα κατάσταση και πως μια στρατηγική προσέγγιση θα βελτιώσει όλες τις σχετικές παραμέτρους. Επιπροσθέτως θα γίνει αναφορά σε διάφορες προτάσεις που θα βελτιώσουν την χρηματοοικονομική κατάσταση τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματοοικονομική ανάλυση
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.