Η λογιστική των Ανωνύμων Εταιρειών με το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Η λογιστική των Ανωνύμων Εταιρειών με το Εθνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Στρατηγέλης, Χρήστος

Στην εργασία, γίνεται προσπάθεια περιγραφής των βασικών διαδικασιών μιας ανώνυμης εταιρίας, όπως είναι η σύσταση, η εκκαθάριση και τα φορολογικά της ζητήματα ενώ στη συνέχεια, γίνεται προσπάθεια μελέτης της Α.Ε. μέσα από την παρουσίαση των στοιχείων από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι διαδικασίες σύστασης και ίδρυσης μιας ανώνυμης εταιρίας φαίνεται να φέρουν μια πληθώρα πλεονεκτημάτων συγκριτικά με άλλες μορφές εταιρίας, καθώς έχουν την δυνατότητα να συγκεντρώσουν ευκολότερα κεφάλαιο είτε μέσω της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, είτε μέσω του δανεισμού. Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές εταιρίες αποτελεί μια πρόκληση και μια ευκαιρία, καθώς έχει την δυνατότητα να παρουσιάσει τα οικονομικά δεδομένα με έναν κοινά αποδεκτό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά συνέπεια, προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις την ευκαιρία να ξεφύγουν από τα περιορισμένα πλαίσια της εγχώριας αγοράς και να αναμετρηθούν σε μια διευρυμένη αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Ελληνικό γενικό λογιστικό σχέδιο
Διεθνή λογιστικά πρότυπα
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Εταιρείες - Λογιστική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.