Κώδικας στοιχείων και βιβλίων: άρθρο 13: φορολογικοί μηχανισμοί, τεχνικές προδιαγραφές- άρθρο17: χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων - άρθρο 18: τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοση βιβλίων - άρθρα 22-25: μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Κώδικας στοιχείων και βιβλίων: άρθρο 13: φορολογικοί μηχανισμοί, τεχνικές προδιαγραφές- άρθρο17: χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων - άρθρο 18: τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και έκδοση βιβλίων - άρθρα 22-25: μηχανογραφική τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων

Βαβούρα, Δέσποινα

Στην παρούσα πτυχιακή ασχοληθήκαμε με ορισμένα άρθρα του κώδικα βιβλίων και στοιχείων δηλαδή με ένα πλέγμα διατάξεων που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε και οργανωτικό δίκαιο των επιχειρήσεων ως προς τις συναλλαγές και γενικά τις οικονομικές πράξεις. Με αυτά τα άρθρα θεσπίζονται οι διατάξεις των φορολογικών μηχανισμών καθώς και ο χρόνος και τρόπος ενημέρωσης των βιβλίων και στοιχείων με στόχο την ορθή λειτουργία της κάθε επιχείρησης για την επίτευξη των σκοπών της, την προάσπιση των δικαιωμάτων της και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της. Ειδικότερα μέσα από το άρθρο 13 αντιληφθήκαμε την έννοια των φορολογικών μηχανισμών και τη σημαντικότητα που κατέχουν στην ομαλή λειτουργία μιας επιχείρησης, αναλογιζόμενοι φυσικά τις υποχρεώσεις που βαραίνουν τους χρήστες τους καθώς και τις αυστηρές παραβάσεις που λογίζονται σε περίπτωση μη τήρησης αυτών. Από το άρθρο 17 και 18 αντλήσαμε πληροφορίες σχετικά με το τι ονομάζουμε και ποια είναι τα στοιχεία που καταχωρούμε στα βιβλία δίνοντας πολύ μεγάλη βαρύτητα στις διατάξεις που ορίζουν τον τρόπο και χρόνο που γίνεται η ενημέρωση αυτών. Εν κατακλείδι μέσα από την αναφορά μας στα άρθρα 22 έως 25 ενημερωθήκαμε για τον όρο της μηχανογράφησης, τον χρόνο και τόπο ενημέρωσης που τη διέπουν, τις υποχρεώσεις που αποκομίζονται οι χρήστες της καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές που πρέπει να πληρεί ένα λογισμικό όταν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για μηχανογραφική τήρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία
Φορολογία φυσικών προσώπων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.