Ανάλυση ναυτιλιακού κλάδου και διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κερδοφορία του

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Ανάλυση ναυτιλιακού κλάδου και διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κερδοφορία του

Ιωάννου, Χριστιάνα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάλυση του ναυτιλιακού κλάδου και η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στην κερδοφορία του. Αρχικά, αναφερόμαστε στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις, στην οργάνωση, στους στόχους, στην χρηματοδότηση, αλλά και στη διεθνοποίηση του περιβάλλοντός τους. Οι βασικές λειτουργείες των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων υλοποιούνται κυρίως στα πλαίσια εργασίας πέντε επιμέρους τμημάτων: Λειτουργικό, Λογιστηρίου, Πληρωμάτων, Ασφαλίσεων και Ασφαλιστικών Απαιτήσεων και Νομικό. Ο προγραμματισμός είναι το θεμέλιο των επιχειρήσεων για την δημιουργία τους. Η χρηματοδότηση των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων γίνεται με έξι τρόπους: Τραπεζική Χρηματοδότηση, Δάνεια Ναυπηγείων, Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), Αυτοχρηματοδότηση, Χρηματιστήριο και Χρηματοδότηση με έκδοση ομολογιών (Βonds issue). Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύουμε τον κλάδο της ναυτιλίας και συγκεκριμένα την ελληνική ναυτιλία και για το πως έχει συμβάλει στην ελληνική οικονομία. Θα μιλήσουμε για την εξέλιξη της ναυτιλίας από την Παλαιολιθική-Νεολιθική εποχή μέχρι και σήμερα, αλλά και για τον στόλο που έχουν οι ελληνικές Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις. Επίσης, στην εργασία αυτή αναφέρουμε ποιες επιχειρήσεις είναι εισηγμένες στα Παγκόσμια χρηματιστήρια είτε Ελληνικών, είτε Ξένων συμφερόντων, αλλά και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως επίσης και τους λόγους για τους οποίους οι εταιρείες αυτές επιλέγουν τα Παγκόσμια Χρηματιστήρια. Στο Τρίτο κεφάλαιο, θα ασχοληθούμε με την κερδοφορία των Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων, την έννοια της κερδοφορίας, αλλά περισσότερο θα μιλήσουμε για το λογιστικό κομμάτι τον ισολογισμό, το περιεχόμενό του. Στο Τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την επιχείρηση με την οποία θα ασχοληθούμε και θα μιλήσουμε για την ιστορική της αναδρομή. Στη συνέχεια, αναλύουμε την έρευνά μας και τις μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε στην έρευνα, την ανάκτηση των δεδομένων αλλά και το οικονομετρικό μοντέλο που θα χρησιμοποιήσουμε. Στο πέμπτο κεφάλαιο, θα κάνουμε έναν οικονομετρικό έλεγχο και οι έλεγχοι που θα πάρουμε είναι: Πολλαπλός έλεγχος των μερικών συντελεστών (F έλεγχος), Η υπόθεση της σταθερής διακύμανσης (ομοσκεδαστικότητας μοντέλου), Συνδιακύμανση μηδέν (απουσία αυτοσυσχέτισης) και την Υπόθεση της κανονικότητας των καταλοίπων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ναυτιλία
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2017


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.