δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Ηλεκτρομαγνητισμός - Μαθηματικά

ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΛΕΑΝΔΡΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΙΤΕ, ΠΑΤΡΑ)

Ηλεκτρομαγνητισμός: Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του παρόντος ΕΔΥ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν στα θέματα ηλεκτρομαγνητισμού που καλύπτονται στην ΘΕ ΦΥΕ 14 του ΕΑΠ. Καλύπτονται οι ενότητες Ηλεκτρικό Πεδίο, Δυναμικό Ενέργεια Δίπολα, Πυκνωτές, Ηλεκτρικό Ρεύμα, Μαγνητικό Πεδίο - Δύναμη Lorentz, Νόμοι Ampere - Biot Savart, Νόμος Faraday - Ηλεκτρική Μετατόπιση. - Μαθηματικά: Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του παρόντος ΕΔΥ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν στα θέματα μαθηματικών που καλύπτονται στην ΘΕ ΦΥΕ 14 του ΕΑΠ. Καλύπτονται οι ενότητες Πίνακες Διανύσματα, Συστήματα - Τριώνυμα - Πίνακες, Συναρτήσεις - Όρια - Συνέχεια, Παράγωγοι - Μελέτη Συνάρτησης, Ολοκληρώματα - Αναλυτική Γεωμετρία.
Ηλεκτρομαγνητισμός: Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη του Ηλεκτρομαγνητισμού στην ΦΥΕ 14. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων από το έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις το επίπεδο είναι κάπως ψηλότερο και εκτενέστερο από αυτό του έντυπου υλικού αλλά δίνεται λεπτομερής λύση που επιτρέπει στους φοιτητές να εμβαθύνουν περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης των μαθηματικών με χρήση ερωτήσεων-απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την διαδικασία της μάθησης. - Μαθηματικά: Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη των Μαθηματικών στην ΦΥΕ 14. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων απο τον έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις το επίπεδο είναι κάπως ψηλότερο από αυτό του έντυπου υλικού αλλά δίνεται λεπτομερής λύση που επιτρέπει στους φοιτητές να εμβαθύνουν περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης των μαθηματικών με χρήση ερωτήσεων απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την διαδικασία της μάθησης.

Multiple choice questions

Ηλεκτρομαγνητισμός: άπωση Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, αγωγός, μονωτής, φορτίο, νόμος Gauss, επιφάνεια Gauss, ηλεκτρικό δίπολο, ηλεκτρική ροή, διαφορά δυναμικού, πυκνωτής, ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές, δυναμική ενέργεια, χωρητικότητα, ηλεκτρικό ρεύμα, πυκνότητα ρεύματος, αντίσταση, ειδική αντίσταση, ηλεκτρική ισχύς, κανόνες του Kirchhoff, Κύκλωμα RC, δύναμη Lorentz, κύκλοτρο, μαγνητικό πεδίο, φασματογράφος μάζας, καθοδικός σωλήνας, νόμος του Ampere, σωληνοειδές, τοροειδές, νόμος Biot-Savart, κανόνας Lenz, νόμος Faraday, μαγνητική ροή, επαγώμενο ηλεκτρικό πεδίο, αυτεπαγωγή, κύκλωμα RL, κύκλωμα LC, μετασχηματιστής, ρεύμα μετατόπισης, Coulomb's law, electric field, conductor, insulator, electric charge, Gauss's law, electric dipole, electric flux, potential difference, capacitor, electric field lines, capacitance, electric current, current density, resistance, Kirchhoff's rules, RC circuit, Lorentz force, cyclotron, magnetic field, Ampere's law, solenoid, Biot-Savart law, Lenz rule, Faraday law, megnetic flux, induced electric field, induction, self-induction - Μαθηματικά: συμμετρικός πίνακας, ανάστροφος πίνακας, αντίστροφος πίνακα, γινόμενο πινάκων, εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο, διανύσματα, ανάλυση διανύσματος, μοναδιαίο διάνυσμα, άθροισμα διανυσμάτων, πεδίο ορισμού συνάρτησης, ρίζες τριωνύμου, σύνθεση συναρτήσεων, αντίστροφη συνάρτηση, όριο συνάρτησης, συνέχεια συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, ολοκλήρωση-αλλαγή μεταβλητής, γραφική παράσταση συνάρτησης, παραγώγιση διανυσματικής συνάρτησης, εξίσωση υπερβολής, επίλυση συστήματος, ασύμπτωτες συνάρτησης, ακρότατο συνάρτησης, ολοκλήρωμα, εξίσωση κωνικής τομής, παράγωγος, symmetric matrix, transpose matrix, inverse matrix, matrix product, inner product, external product, vectors, vector decomposition, unit vector, vector sum, roots of an equation, composition of functions, inverse function, limit of a function, continuity of a function, derivative, integral, integration by parts, hyperbola, solution of a system


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:58:41Z
2009-03-03T08:49:07Z


Ηλεκτρομαγνητισμός: Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. - Μαθηματικά: Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. (151 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.