δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Μαθηματικά - Μηχανική

ΛΟΥΚΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ, ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΚΕΦΕ/ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ, ΙΤΕ, ΠΑΤΡΑ)

Μαθηματικά: Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του παρόντος ΕΔΥ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν στα θέματα μαθηματικών που καλύπτονται στην ΘΕ ΦΥΕ 14 του ΕΑΠ. Καλύπτονται οι ενότητες Διανύσματα, Πίνακες-Συστήματα-Τριώνυμα, Συναρτήσεις, Όρια-Συνέχεια-Παράγωγοι , Ολοκληρώματα-Αναλυτική Γεωμετρία. Μηχανική: Με τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής του παρόντος ΕΔΥ δίνεται η ευκαιρία στους φοιτητές να αυτοαξιολογηθούν στα θέματα ηλεκτρομαγνητισμού που καλύπτονται στην ΘΕ ΦΥΕ 14 του ΕΑΠ. Καλύπτονται οι ενότητες Ευθύγραμμη Κίνηση, Κίνηση στο Επίπεδο και το Χώρο, Διατήρηση Ποσοτήτων Κίνηση Ορμή & Ενέργεια, Περιστροφική Κίνηση, Πεδίο Βαρύτητα, Ελατήρια-Ταλαντώσεις.
Μαθηματικά: Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη των Μαθηματικών στην ΦΥΕ 14. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων απο τον έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις το επίπεδο είναι κάπως ψηλότερο από αυτό του έντυπου υλικού αλλά δίνεται λεπτομερής λύση που επιτρέπει στους φοιτητές να εμβαθύνουν περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης των μαθηματικών με χρήση ερωτήσεων απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την διαδικασία της μάθησης. - Μηχανική: Αυτοαξιολόγηση φοιτητών με στόχο τον εντοπισμό των ελλείψεων και των αδυναμιών στην μελέτη της Κλασικής Φυσικής στην ΦΥΕ 14. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται μπορούν να αντιμετωπιστούν με μελέτη των λεπτομερών λύσεων που παρέχονται μαζί με το παρόν υλικό αλλά και με επαναλήψεις και λύσεις άλλων παρεμφερών ασκήσεων από το έντυπο υλικό. Συμπλήρωση των γνώσεων μέσω των λύσεων προβλημάτων όπου δίνεται έμφαση σε ορισμένα θεωρητικά θέματα που δεν καλύπτονται με τόση λεπτομέρεια από το έντυπο υλικό. Για παράδειγμα σε ορισμένες ερωτήσεις το επίπεδο είναι κάπως ψηλότερο και εκτενέστερο από αυτό του έντυπου υλικού αλλά δίνεται λεπτομερής λύση που επιτρέπει στους φοιτητές να εμβαθύνουν περισσότερο στα αντίστοιχα θέματα. Βελτίωση του τρόπου αφομοίωσης της ύλης των μαθηματικών με χρήση ερωτήσεων-απαντήσεων σε περιβάλλον αλληλεπιδραστικό που δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την διαδικασία της μάθησης.

Multiple choice questions

Μαθηματικά: συμμετρικός πίνακας, ανάστροφος πίνακας, αντίστροφος πίνακα, γινόμενο πινάκων, εσωτερικό γινόμενο, εξωτερικό γινόμενο, διανύσματα, ανάλυση διανύσματος, μοναδιαίο διάνυσμα, άθροισμα διανυσμάτων, πεδίο ορισμού συνάρτησης, ρίζες τριωνύμου, σύνθεση συναρτήσεων, αντίστροφη συνάρτηση, όριο συνάρτησης, συνέχεια συνάρτησης, παράγωγος συνάρτησης, ολοκλήρωση κατά παράγοντες, ολοκλήρωση-αλλαγή μεταβλητής, γραφική παράσταση συνάρτησης, παραγώγιση διανυσματικής συνάρτησης, εξίσωση υπερβολής, επίλυση συστήματος, ασύμπτωτες συνάρτησης, ακρότατο συνάρτησης, ολοκλήρωμα, εξίσωση κωνικής τομής, παράγωγος, symmetric matrix, transpose matrix, inverse matrix, matrix product, inner product, external product, vectors, vector decomposition, unit vector, vector sum, roots of an equation, composition of functions, inverse function, limit of a function, continuity of a function, derivative, integral, integration by parts, hyperbola, solution of a system. - Μηχανική: Υλικό σημείο, ευθύγραμμη κίνηση, διάγραμμα θέσης-χρόνου, μέση ταχύτητα, στιγμιαία ταχύτητα, επιτάχυνση, κίνηση με σταθερή επιτάχυνση, σχετική κίνηση, νόμοι του Νεύτωνα, τριβή, τροχαλίες, διανύσματα, εξισώσεις κίνησης, βολές, ομαλή κυκλική κίνηση, κεντρομόλος επιτάχυνση, επιταχυνόμενα συστήματα αναφοράς, κέντρο μάζας, ορμή, αρχή διατήρησης ορμής, κινητική ενέργεια, κρούσεις, έργο, δυναμική ενέργεια, διατήρηση μηχανικής ενέργειας, διατηρητικές δυνάμεις, περιστροφή στερεού σώματος, ροπή, ροπή αδρανείας, κύλιση, στροφορμή, νόμος διατήρησης στροφορμής, ελατήρια, αρμονική ταλάντωση, γωνιακή συχνότητα, περίοδος, συχνότητα, φθίνουσα ταλάντωση, συντονισμός, point particle, linear motion, position-time graph, mean velocity, velocity, acceleration, uniform linear motion, motion with constant acceleration, relative motion, Newtons's laws, friction, pulley, vectors, equations of motion, projectile motion, uniform circular motion, centripetal force, non inertial reference systems, center of mass, momentum, conservation of momentum, kinetic energy, collisions, work, potential energy, conservation of mechanical energy, conservative forces, rotation of rigid bodies, torque, rotational inertia, rolling, angular momentum, conservation of angular momentum, springs, harmonic motion, , angular frequency, period, frequency, damped oscillation, resonance


Ελληνική γλώσσα

2008
2013-12-13T12:58:49Z
2009-03-03T09:10:55Z


Μαθηματικά: Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. - Μηχανική: Η διαδικασία αυτοαξιολόγησης μπορεί να γίνει είτε ολοκληρώνοντας κάθε φορά ένα από τα quiz που προτείνονται στο αριστερό πλαίσιο, είτε ολοκληρώνοντας μέρος από το quiz κάθε φορά χρησιμοποιώντας την δυνατότητα ενδιάμεσης βαθμολόγησης που παρέχεται. Ο χρόνος για την ολοκλήρωση ενός από τα quiz είναι περίπου 2 ώρες. (152 Ερωτήσεις)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.