Εργαστηριακή Άσκηση: Αέρια Χρωματογραφία - Εργαστηριακή Άσκηση: Υγρή Χρωματογραφία

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Εργαστηριακή Άσκηση: Αέρια Χρωματογραφία - Εργαστηριακή Άσκηση: Υγρή Χρωματογραφία

ΓΑΒΡΙΗΛ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ, ΠΑΤΡΑ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ)
ΣΠΑΝΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)

Αέρια Χρωματογραφία: Όταν θα έχετε μελετήσει το παρρόν υλικό θα γνωρίζετε: Να διακρίνετε τη χρωματογραφία αερίου-στερεού από τη χρωματογραφία αερίου-υγρού, την οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας, τα σημαντικότερα στερεά υποστρώματα και τις πιο συνηθισμένες υγρές φάσεις, την εισαγωγή και την πιθανή προκατεργασία του προς ανάλυση δείγματος, τα σημαντικότερα είδη ανιχνευτών, πως γίνετε η μέτρηση και διόρθωση της ογκομετρικής παροχής του φέροντος αερίου, να προσδιορίζετε τον καθαρό όγκο συγκράτησης, τον συντελεστή και τον λόγο κατανομής αερίων ουσιών μεταξύ υγρής και αέριας φάσης, Την πειραματική επαλήθευση της εξίσωσης Van Deemter και την εφαρμογή της για τον υπολογισμό των πειραματικών παραμέτρων που επηρεάζουν την απόδοση των χρωματογραφικών στηλών, Την ταυτοποίηση των συστατικών ενός μίγματος, Τον ροσδιορισμός θερμοδυναμικών παραμέτρων προσρόφησης ουσιών σε στερεές επιφάνειες.Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για την οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας (στατικές φάσεις, εισαγωγή-προκατεργασία δείγματος, ανιχνευτές), την επεξεργασία του χρωματογραφήματος, επιδεικνύει τη διεξαγωγή τυπικής αεριοχρωματογραφικής ανάλυσης, και τον τρόπο προσδιορισμού των διαφόρων φυσικοχημικών μεγεθών που αναφέρονται στο έντυπο υλικό. - Υγρή Χρωματογραφία: Όταν θα έχετε μελετήσει το παρρόν υλικό θα γνωρίζετε: Να διακρίνετε τα διάφορα είδη της υγρής χρωματογραφίας και ειδικότερα την υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (ΗPLC) κανονικής και αντίστροφης φάσης, τις συσκευές, τις φάσεις (κινητή και στάσιμη), και τους διαχωρισμούς ισοκρατικής και βαθμιαίας έκλουσης, την παρασκευή της κινητής φάσης υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης, την επεξεργασία του χρωματογραφήματος και τον υπολογισμό των διαφόρων χρωματογραφικών παραμέτρων, την πειραματική ταυτοποίηση της σακχαρίνης, καφεΐνης και βενζοϊκού οξέος σε άγνωστα διαλύματα συγκρίνοντας το χρόνο συγκράτησης των συστατικών του αγνώστου δείγματος, με τους χρόνους συγκράτησης που προκύπτουν από τα χρωματογραφήματα πρότυπων διαλυμάτων, την κατασκευή και χρήση των καμπυλών αναφοράς, τον υπολογισμό της συγκέντρωσης σακχαρίνης, καφεΐνης και βενζοϊκού οξέος στα άγνωστα διαλύματα από τις λαμβανόμενες τιμές για τα εμβαδά και τα ύψη των κορυφών των χρωματογραφημάτων των αγνώστων και τις καμπύλες αναφοράς. Το παρόν ΕΔΥ δίνει περισσότερες πληροφορίες σε συνδυασμό με οπτικό-ακουστικό υλικό για τα είδη της υγρής χρωματογραφίας, την οργανολογία της (κινητή φάση, εισαγωγή δείγματος, ανιχνευτές) και την επεξεργασία του χρωματογραφήματος. Επίσης επιδεικνύεται η παρασκευή της κινητής φάσης και η διεξαγωγή τυπικής χρωματογραφικής ανάλυσης με την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης αντίστροφης φάσης (RF-HPLC) για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό μίγματος σακχαρίνης, βενζοϊκού οξέος και καφεΐνης.
Αέρια Χρωματογραφία: Αντικείμενο του παρρόντος εναλλακτικού διδακτικού υλικού είναι η κατανόηση των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών, της οργανολογίας της αέριας χρωματογραφίας και η εφαρμογή της στην ποιοτική ανάλυση μίγματος υδρογονανθράκων και για τη διεξαγωγή φυσικοχημικών μετρήσεων όπως ο προσδιορισμός θερμοδυναμικών παραμέτρων προσρόφησης στην χρωματογραφία αερίου- στερρεού και η επαλήθευση της εξίσωσης van Deemter. - Υγρή Χρωματογραφία: Αντικείμενο του παρόντος εναλλακτικού διδακτικού υλικού είναι η κατανόηση των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών, της υγρής χρωματογραφίας και ειδικότερα της υγρής χρωματογραφίας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας αντίστροφης φάσης. Επίσης παρουσιάζεται η οργανολογία της υγρής χρωματογραφίας και ειδικότερα οι διάφοροι τύποι της κινούμενης φάσης και η εφαρμογή της υγρής χρωματογραφίας υψηλής διαχωριστικής ικανότητας αντίστροφης φάσης στην ποιοτική και ποσοτική ανάλυση μίγματος σακχαρίνης, βενζοϊκού οξέος και καφεΐνης.

Webcast

Αέρια Χρωματογραφία: χρωματογραφία, αέρια χρωματογραφία, χρωματογραφία αερίου-στερεού, χρωματογραφία αερίου-υγρού, στατική φάση, ποιοτική ανάλυση, φυσικοχημικές μετρήσεις, chromatography, gas chromatography, GLC, GSC, stationary phase, qualitative analysis, physicochemical measurements - Υγρή Χρωματογραφία: χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία υψηλής διαχωριστικής ικανότητας, υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης, ποιοτική ανάλυση, ποσοτική ανάλυση, chromatography, liquid chromatography, HPLC, reversed phase HPLC, qualitative analysis, quantitative analysis

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2009-03-04T10:15:20Z
2008
2013-12-13T13:04:26Z


Αέρια Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε πέντε μέρη: Χρωματογραφία-κατάταξη των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών (15 λεπτά), Οργανολογία της αέριας χρωματογραφίας (40 λεπτά), Χρωματογράφημα-Βασικοί ορισμοί (15 λεπτά), Όργανα-Υλικά-Χημικά-Τυπική αεριοχρωματογραφική ανάλυση (20 λεπτά), Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων-Προσδιορισμός μεγεθών (30 λεπτά), Ενδεικτικές ασκήσεις (15 λεπτά). - Υγρή Χρωματογραφία: Το παρόν ΕΔΥ χωρίζεται σε πέντε μέρη: Χρωματογραφία-κατάταξη των διαφόρων χρωματογραφικών τεχνικών (15 λεπτά), Οργανολογία της υγρής χρωματογραφίας (40 λεπτά), Χρωματογράφημα-Βασικοί ορισμοί (15 λεπτά), Όργανα-Υλικά-Χημικά-Τυπική αεριοχρωματογραφική ανάλυση (20 λεπτά), Ανάλυση πειραματικών αποτελεσμάτων-Προσδιορισμός μεγεθών (30 λεπτά), Ενδεικτικές ασκήσεις (15 λεπτά). (4 Ώρες + 38 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.