Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασσική Φυσική

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠροχωρημένες Σπουδές στην Κλασσική Φυσική

ΤΑΜΒΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ, ΣΠΥΡΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ)
ΤΑΜΒΑΚΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
ΡΙΖΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Με την παρακολούθηση των βιντεοδιαλέξεων στην Κλασσική Φυσική ο Μεταπτυχιακός φοιτητής θα υποβοηθηθεί στην προσπέλαση και συμπλήρωση του συμβατικού εκπαιδευτικού υλικού, ώστε να αποκτήσει ευκολότερα, μια σύγχρονη εποπτεία και εμβάθυνση στις θεμελιώδεις έννοιες της Θεωρητικής Μηχανικής και της Κλασσικής Ηλεκτροδυναμικής, μια ευχέρεια στην αντιμετώπιση προβλημάτων στα πεδία αυτά, τόσο από την άποψη των φυσικών εννοιών όσο και από την πλευρά της μαθηματικής επεξεργασίας. Το ΕΔΥ επεκτείνει θεματικά το υπάρχον συμβατικό υλικό και εμβαθύνει σε θέματα τα οποία παρουσιάζουν ιδιαίτερη αναλυτική δυσκολία, όπως π.χ. τα θέματα ακτινοβολίας διπόλων και επιταχυνομένων φορτίων.
Το ΕΔΥ της Θεματικής Ενότητας ΠΣΦ 50 συνίσταται από 34 βιντεοδιαλέξεις στα πλαίσια των οποίων αναπτύσσονται οι βασικές έννοιες της Κλασσικής Φυσικής. Αρχικά, αναπτύσσονται οι θεμελιώδεις έννοιες της αναλυτικής διατύπωσης της Θεωρητικής Μηχανικής μέσω των φορμαλισμών Lagrange και Hamilton όπως αυτοί εφαρμόζονται τόσο σε συστήματα με πεπερασμένο αριθμό βαθμών ελευθερίας όσο και σε συνεχή συστήματα. Το κύριο μέρος των διαλέξεων καλύπτεται από την ανάπτυξη της Κλασσικής Ηλεκτροδυναμικής. Μετά την παρουσίαση των νόμων της Ηλεκτροστατικής και Μαγνητοστατικής, διατυπώνονται οι εξισώσεις Maxwell και αναλύεται η εφαρμογή τους στις γενικότερες των περιπτώσεων. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται λεπτομερώς το θέμα της διάδοσης των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στο κενό και στην ύλη, το θέμα της ακτινοβολίας ταλαντουμένων διπόλων και επιταχυνομένων φορτίων , κ.α. Οι διαλέξεις συμπεριλαμβάνουν την παρουσίαση της Ειδικής Θεωρίας Σχετικότητας και την σχετικιστική διατύπωση της Ηλεκτροδυναμικής. Όλα τα ανωτέρω θέματα συνοδεύονται από εφαρμογές και πληθώρα λυμένων ασκήσεων.

Webcast

διανυσματική ανάλυση, gradient, απόκλιση, στροβιλισμός, θεώρημα του stokes,σφαιρικές συντεταγμένες, κυλινδρικές συντεταγμένες, συνάρτηση θήτα, συνάρτηση δέλτα, πολυώνυμα legendre, κλασσική μηχανική, γενικευμένες συντεταγμένες, σύνδεσμοι, χώρος των διαμορφώσεων, δυνατές μετατοπίσεις, αρχή δυνατών έργων, αρχή dalembert, συνάρτηση lagrange, αρχή hamilton, εξισώσεις lagrange , χώρος των φάσεων, κανονικές μεταβλητές, συνάρτηση hamilton, εξισώσεις hamilton, ολοκληρώματα κίνησης, αγγύλες poisson, κανονικοί μετασχηματισμοί, αρχή της ελάχιστης δράσης, αρχές μεταβολών, κανονικές ταλαντώσεις, συνεχή συστήματα, θεωρίες πεδίου, ταλαντούμενη χορδή, ηλεκτροδυναμική, ηλεκτρικό φορτίο, ηλεκτρικό πεδίο, νόμος coulomb, νόμος gauss, δυναμικό, εξίσωση poisson, ηλεκτρική διπολική ροπή, αγωγοί, εξίσωση laplace, πόλωση, δέσμια ηλεκτρικά φορτία, διηλεκτρικά υλικά, ηλεκτρική επιδεκτικότητα, ηλεκτρική μετατόπιση, ηλεκτρικό ρεύμα, στάσιμα ρεύματα, εξίσωση συνέχειας, μαγνητικό πεδίο, νόμος biot-savart, δύναμη lorentz, μαγνητική ροή, νόμος ampere, μαγνητική διπολική ροπή, μαγνήτιση, δέσμια ρεύματα, μαγνητική επιδεκτικότητα, μαγνητική ένταση, ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, ηλεκτρεγερτική δύναμη, εξισώσεις maxwell, βαθμωτό δυναμικό, διανυσματικό δυναμικό, συμμετρία βαθμίδας, βαθμίδα coulomb, βαθμίδα lorentz, διάνυσμα poynting, ηλεκτρομαγνητικά κύματα, διάθλαση, νόμος snell, τύποι frenell, συντελεστής διέλευσης, συντελεστής ανάκλασης, δείκτης διάθλασης, ειδική αγωγιμότητα, νόμος ohm, διασκεδασμός, συντονισμός, απόσβεση, συχνότητα πλάσματος, ακτινοβολία, ταλαντούμενο ηλεκτρικό δίπολο, ακτινοβολουμένη ισχύς, ταλαντούμενο μαγνητικό δίπολο, δυναμικά lienard-wiechert, ακτινοβολία επιταχυνομένων φορτίων, ειδική σχετικότητα, τετρανύσματα, ανταλλοίωτα τετρανύσματα, συναλλοίωτα τετρανύσματα, τανυστές, χώρος minkowski, μετασχηματισμοί lorentz, αδρανειακό σύστημα αναφοράς, ηλεκτρομαγνητικός τανυστής, δυϊκός ηλεκτρομαγνητικός τανυστής, σχετικιστικό συναλλοίωτο, σχετικιστικό αναλλοίωτο, vector calculus, gradient, divergence, curl, stokes theorem, theta function, delta function, spherical coordinates, cylindrical coordinates, legendre polynomials, classical mechanics, generalized coordinates, constraints, configuration space, virtual displacements, virtual work, dalembert principle, lagrangean, euler-lagrange equations, variation principle, least action principle, canonical variables, phase space, hamiltonian, hamilton’s equations, poisson brackets, constants of motion, canonical transformations, canonical oscillations, continuous systems, field theory, vibrating string, electrodynamics, electric field, electric charge, electric charge density, coulomb’s law, gauss’s law, electrostatic potential, poisson equation, electric dipole moment, laplace’s equation, conductors, polarization, bound charges, dielectrics, electric susceptibility, electric displacement, magnetic induction, magnetic field, electric current, biot-savart law, lorentz force, ampere’s law, magnetic dipole moment, magnetization, bound currents, magnetic susceptibility, electromagnetic induction, electromotive force, maxwell’s equations, scalar potential, vector potential, gauge transformations, coulomb gauge, lorentz gauge, poynting vector, electromagnetic waves, snell’s law, reflection coefficient, refraction index, ohm’s law, conductivity, dispersion, plasma frequency, resonance, radiation, oscillating electric dipole, oscillating magnetic dipole, radiation of accelerating charges, lienard-weichert potentials, special relativity, relativistic invariance, relativistic covariance, inertial frame of reference, four-vectors, lorentz-tensors, lorentz transformations, four-vector current, electromagnetic tensor, dual electromagnetic tensor


Ελληνική γλώσσα

2009-03-05T07:59:26Z
2008
2013-12-13T11:38:50Z


Υπολογίζεται ότι το υλικό που περιλαμβάνεται στις βιντεοδιαλέξεις μπορεί να καλυφθεί μετά από 24 εβδομάδες συστηματικής μελέτης. Κάθε ωριαία βιντεοδιάλεξη χρειάζεται κατά μέσον όρο 8 ώρες μελέτης, συμπεριλαμβανομένου και του χρόνου μελέτης του συμβατικού υλικού, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για την επίλυση προβλημάτων. Οι χρόνοι αυτοί ποικίλουν εξαρτώμενοι από το επίπεδο της προπτυχιακής γνώσης του χρήστη στο θέμα. ((34 Διαλέξεις ) 24 Ώρες + 50 Λεπτά)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.