ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1995-2013

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 1995-2013

ΑΡΓΥΡΩ, ΜΑΥΡΙΔΑΚΗ

Transport has a crucial role in the economy of each country, as has a direct impact on products, services to customers and citizens as passengers. The ongoing economic recession has a significant impact on passengers transport, freight transport, transport infrastructure investment, but also on environment, in several EU countries. Transport is currently responsible for the 1/3 of the final energy consumption and total greenhouse gas emissions in Europe an one of the main emitters of nitrogen oxides (NOx) and particles (PM10 & PM 2.5). The analysis examines the transport performance (land, sea and air transport) in 15 EU countries between 1995 and 2013 (extended to 2015 if available).
Οι Μεταφορές έχουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της κάθε χώρας, γιατί επηρεάζουν άμεσα τα προϊόντα, τις υπηρεσίες στους πελάτες και τους πολίτες ως επιβάτες. Η συνεχόμενη οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών, από το 2008 και έπειτα, επηρεάζει τις μετακινήσεις, το εμπορευματικό φορτίο, τις επενδύσεις σε έργα αλλά και το περιβάλλον σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μεταφορές είναι σήμερα υπεύθυνες για το 1/3 της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρώπη και παραμένουν υπεύθυνες για μεγάλο ποσοστό παραγωγής των οξειδίων του αζώτου (NOx) και των μικροσωματιδίων (PM10 & PM2.5). Η ανάλυση εξετάζει τις επιδόσεις των μεταφορών (χερσαίες, θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές) στις 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1995 μέχρι και το 2013 (επεκτείνεται έως το 2015, εάν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).

Διπλωματική Εργασία - Thesis

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ


Ελληνική γλώσσα

2016-09-21T07:34:03Z
2016-09-21
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.