Η πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα στις προγραμματικές δηλώσεις για το γλωσσικό μάθημα στην υποχρεωτική εκπαίδευση: από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στο Νέο Σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Cultural and linguistic diversity in the official guidelines for teaching language in compulsory education: from the Interthematic United Framework of Curriculum (IUFOC) to the New School
Η πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα στις προγραμματικές δηλώσεις για το γλωσσικό μάθημα στην υποχρεωτική εκπαίδευση: από το Δ.Ε.Π.Π.Σ. στο Νέο Σχολείο

ΠΑΝΑΓΑΚΗ, ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ

Σκούρτου, Ελένη, Καθηγήτρια
Καρακατσάνη, Δέσποινα, Καθηγήτρια

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εντοπίσουμε τους τρόπους με τους οποίους τόσο τα ισχύοντα Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. όσο και τα Π.Σ.-Α.Π. του Νέου Σχολείου για το γλωσσικό μάθημα στην υποχρεωτική εκπαίδευση διαχειρίζονται την πολιτισμική και γλωσσική ετερότητα και να επισημάνουμε τις τυχόν διαφορές τους, συνυπολογίζοντας τους στόχους για τους οποίους συντάχθηκαν. Για τη συλλογή των δεδομένων εφαρμόσαμε τη μέθοδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου, η οποία μας επέτρεψε να ποσοτικοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε αντικειμενικά το υπό εξέταση υλικό. Συνδυάζοντας τα αποτελέσματά μας και με ποιοτικά στοιχεία, διαπιστώσαμε ότι η αποδοχή και αξιοποίηση της πολιτισμικής και γλωσσικής ετερότητας αποτελεί ακόμα ζητούμενο, καθώς και οι δύο μονάδες συμφραζομένων χαρακτηρίζονται από παραλήψεις και αντιφάσεις. Ωστόσο, τα Π.Σ. και Α.Π. του Νέου Σχολείου αντανακλούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις διαπολιτισμικές αρχές σε σύγκριση με τα ισχύοντα. Τα ευρήματα της ανάλυσης μας δίνουν σημαντικές ενδείξεις για το χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής εκπαίδευσης, ενώ μπορούν να συμβάλουν στην επαναδιαπραγμάτευση του περιεχομένου της και την ενίσχυση του διαπολιτισμικού της χαρακτήρα.
Περιέχει: πίνακες, εικόνες.
The aim of the present study is to find out how the current Interthematic United Framework of Curriculum and Analytic Curriculum and the Curriculum and Analytic Curriculum of the New School for teaching language in the compulsory education manage the cultural and linguistic diversity and to point out the potential differences between them. In order to quantify and process objectively our data, we use as methodological tool the thematic content analysis combined with some qualitative data. The findings of our study indicate that the appreciation of cultural and linguistic diversity remains an objective, due to the gaps and to the contradictions that we could observe in them. However, the Curriculum and Analytic Curriculum of the New School reflect in greater extent the intercultural principles in comparison to the current ones. The results of the analysis give us important clues for the aims of the current greek education, while they can contribute to the renegotiation of its content and the strengthening of its intercultural perspective.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαπολιτισμική εκπαίδευση
μάθηση
πολιτισμική ετερότητα
διγλωσσία
ταυτότητα
γλωσσική ετερότητα


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T06:58:21Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

100
3
104
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.