Εμπόδια στη φοίτηση και εγκατάλειψη σπουδών από προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Μια μελέτη στους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Εμπόδια στη φοίτηση και εγκατάλειψη σπουδών από προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων. Μια μελέτη στους προπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΙΒΙΑΝ
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ - ΡΕΠΠΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

17 ΠΙΝΑΚΕΣ 11 ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
Η εκπαίδευση ενηλίκων είναι ένας θεσμός που εμφανίστηκε στην Ελλάδα στα μέσα του 20ου αιώνα και συνεχίζει να αναπτύσσεται ραγδαία μέχρι και τις μέρες μας. Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, κέντρα ελευθέρων σπουδών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι φορείς που προσφέρουν εκπαίδευση ενηλίκων και βρίσκονται σε πολύ μεγάλη ζήτηση τα τελευταία χρόνια. Η συμμετοχή των ατόμων, όμως, σ’ αυτά τα προγράμματα δεν είναι απρόσκοπτη. Δυσκολίες, εμπόδια -πολλές φορές δυσεπίλυτα- κάνουν την εμφάνισή τους δημιουργώντας προβλήματα στους ενήλικες που τα παρακολουθούν. Η παρούσα εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τα εμπόδια που παρουσιάζονται στους ενήλικες φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων και αν τα εμπόδια, οι δυσκολίες αυτές κρίνονται αποτρεπτικές για τη συνέχιση της φοίτησης. Προσπαθήσαμε στη μελέτη μας να ερευνήσουμε ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που παρουσιάζονται στους φοιτητές του ΕΑΠ και κατά πόσο παράγοντες που σχετίζονται με τους ίδιους τους φοιτητές, όπως το φύλο, η ηλικία, η οικογενειακή κι επαγγελματική κατάσταση ή το προσφερόμενο πρόγραμμα επηρεάζουν την πορεία σπουδών των ενήλικων εκπαιδευόμενων. Στο τέλος ζητήσαμε από τους φοιτητές να προτείνουν κάποιες λύσεις ώστε να επιλυθούν κάποια απ’ τα προβλήματα και να μειωθεί το ποσοστό της εγκατάλειψης. Το δείγμα της έρευνας είναι 92 ενήλικες που φοιτούν σε 2 διαφορετικά προπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου: «Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό» και «Πληροφορική». Οι φοιτητές που επιλέξαμε βρίσκονται στο τρίτο και τέταρτο έτος των σπουδών τους κι έχουν μια ολοκληρωμένη και αντικειμενική εικόνα για τις εξ αποστάσεως σπουδές και τον τρόπο με τον οποίο προσφέρονται. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2016 και χρησιμοποιήσαμε το ερωτηματολόγιο ως εργαλείο συλλογής των δεδομένων. Για το δείγμα που επιλέξαμε και για το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας το ερωτηματολόγιο ήταν το ενδεδειγμένο μέσο. Απ’ τα βασικά εμπόδια που ανέδειξε η ποσοτική έρευνα είναι το οικονομικό κόστος των σπουδών, οι επαγγελματικές και οι οικογενειακές υποχρεώσεις, όπως και η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού. Πολλοί φοιτητές έχουν σκεφτεί να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, ειδικά λόγω του οικονομικού παράγοντα. Οι ερωτώμενοι φοιτητές πρότειναν κάποιες λύσεις που θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη απ’ τους υπεύθυνους του ΕΑΠ ώστε να μειωθεί στο ελάχιστο η εγκατάλειψη. Οι λύσεις που προτάθηκαν απ’ την πλειοψηφία των φοιτητών είναι η μείωση των διδάκτρων ή έστω μεγαλύτερη ευελιξία στην πληρωμή τους, εκπαιδευτικό υλικό καλύτερης ποιότητας, όπως επίσης και μεγαλύτερη υποστήριξη απ’ τους διδάσκοντές τους.
Adult education is an institution that appeared in Greece in the mid of 20th century and continues to develop rapidly nowadays. Second chance schools, Adult Education Centres, the Greek Open University are bodies that offer adult education are in great demand in the recent years. Nevertheless, the participation of students in such programs is not without problems. Several difficulties, and obstacles – many times hard to solve – appear, imposing problems to the adults that attend such programs. The present dissertation attempts to investigate the obstacles that appear in adult students participating in adult educational programs, and the extent to which these obstacles and difficulties are preventing the continuation of their studying. In my study, I tried to investigate the greater difficulties that the students of the Greek Open University are faced with, and the extent to which factors such as the curriculum, gender, age or family status affect the course of their studying. Finally, the students were asked to suggest some solutions so as some of the problems to be resolved and the quota of drop out to be reduced. The sample of research is 92 adults that study in two different undergraduate programs of the Greek Open University, that is in Studies in European Culture and Information Technology. The students chosen are in the third and fourth year of studying and have a complete and objective point of view of distance learning and the way it is offered. The research took place in March and April 2016 on the basis of a questionnaire as a means of collecting data. For the sample of research and the time available, I considered the questionnaire as the most appropriate research tool. Some of the basic obstacles that the quantitative research revealed are the financial cost, the professional and family obligations as well as the quality of the educational material. In addition, a lot of students have thought of dropping out, especially due to the financial factor. The asked students suggested certain solutions that should be taken under consideration by the head of the Greek Open University, so as the drop out be reduced at the minimum. The solution suggested by the majority of students, is a reduction at tuition fees or at least a greater flexibility in their payment, a better quality of the educational material and furthermore, greater support by the instructors.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T07:01:40Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
3
70
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.