Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών Ι.Ε.Κ. μέσα από την αισθητική εμπειρία στην πράξη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Investigation of IEK student views through aesthetic experience in practice
Διερεύνηση των απόψεων σπουδαστών Ι.Ε.Κ. μέσα από την αισθητική εμπειρία στην πράξη

ΚΟΥΣΑ, ΙΩΑΝΝΑ

ΚΕΔΡΑΚΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΕΓΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ

This research set as its main objective to investigate the perceptions of adult learners studying at I.V.T. the lesson of Culture, on the transformation of their views after the implementation of transformative learning through aesthetic experience and their visit to the Folklore Museum. The survey attempted to provide answers about whether transformed and how the views of learners for the lesson of Culture and what were the results in the learning and personal development. The survey was conducted in two I.V.T. of Thessaloniki, Thermi and Triandria, while also suitable as a museum location, was chosen the Folklore Museum of Thessaloniki. It was selected quantitative survey with questionnaire and the sample consisted of 58 students who were selected by convenient sampling. The results showed that the students were able to transform their views on the subject of culture, to increase their alertness and can review their beliefs on this subject. Also, they reported that their instructor was supported in this direction through dialogue, active educational techniques and promotes a positive climate in the trainee group. The trainees were able to reconsider their behavior in the course of culture and to reflect critically on it while acquired knowledge, skills and attitudes. Women participants were found to be more positive in evaluation of their beliefs about the course of culture. A further investigation is necessary in this matter.
Η παρούσα εργασία έθεσε ως κύριο στόχο τη διερεύνηση των αντιλήψεων των ενήλικων εκπαιδευομένων που σπουδάζουν σε Ι.Ε.Κ. το μάθημα του Πολιτισμού, σχετικά με το μετασχηματισμό των απόψεών τους έπειτα από την εφαρμογή της μετασχηματίζουσας μάθησης μέσω της αισθητικής εμπειρίας και την επίσκεψή τους στο Λαογραφικό Μουσείο. Η έρευνα επιχείρησε να δώσει απαντήσεις σχετικά με το αν μετασχηματίστηκαν και με ποιους τρόπους οι απόψεις των εκπαιδευομένων για το μάθημα του Πολιτισμού, καθώς και ποια ήταν τα αποτελέσματα στη μαθησιακή αλλά και την προσωπική τους ανάπτυξη. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δύο Ι.Ε.Κ. της Θεσσαλονίκης, το Ι.Ε.Κ. Θέρμης και το Ι.Ε.Κ. Τριανδρίας, ενώ επίσης ως κατάλληλος μουσειακός χώρος, επιλέχθηκε το Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Διενεργήθηκε ποσοτική δειγματοληπτική έρευνα με ερωτηματολόγιο, ενώ το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 58 εκπαιδευόμενοι που επιλέχθηκαν με βολική δειγματοληψία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εκπαιδευόμενοι κατάφεραν να μετασχηματίσουν τις απόψεις τους για το μάθημα του Πολιτισμού, να αυξήσουν την παρατηρητικότητά τους και να επανεξετάσουν τις πεποιθήσεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο μάθημα. Επίσης, ανέφεραν πως ο εκπαιδευτής τους υποστήριξε προς αυτή την κατεύθυνση μέσω του διαλόγου, των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών και προάγει ένα θετικό κλίμα στην εκπαιδευόμενη ομάδα. Οι ίδιοι οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν να αναθεωρήσουν τη συμπεριφορά τους στο μάθημα του Πολιτισμού και να αναστοχαστούν κριτικά πάνω σε αυτό ενώ παράλληλα απέκτησαν γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις. Οι γυναίκες συμμετέχοντες διαπιστώθηκε πως είναι πιο θετικές στην αξιολόγηση των πεποιθήσεών τους για το μάθημα του Πολιτισμού. Μία περαιτέρω διερεύνηση κρίνεται απαραίτητο για το συγκεκριμένο θέμα.
Πίνακες, σχήματα, διαγράμματα, εικόνες, φωτογραφίες.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Μετασχηματίζουσα μάθηση, Τέχνη, Μουσείο, Ενήλικοι εκπαιδευόμενοι, Εκθέματα, Λαογραφικό Μουσείο.


Ελληνική γλώσσα

2016-10-06T07:02:00Z
2016-10
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

122
1
40
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.