Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου για το Α΄ Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης, Υποστήριξης Θεσσαλονίκης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Design, development, evaluation of a distance learning through the internet educational program for the 1st Special Education Needs Diagnostic and Support Center of Thessaloniki
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος μέσω διαδικτύου για το Α΄ Κέντρο Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης, Υποστήριξης Θεσσαλονίκης

ΝΤΑΡΙΛΛΗ, ΙΩΑΝΝΑ

Γκιόσος, Ιωάννης
Αντωνίου, Παναγιώτης
Λιοναράκης , Αντώνιος

In the present study we present the results from a research process for developing infrastructures for online distance education for the 1st SENDC (Special Education Needs Diagnostic and Support Center) of Thessaloniki and the design, development and offer of a short term educational program to a group of in service teachers. Also the results of its evaluation from the participants both from the view of its perceived quality and learning outcome are reported in the context of the study.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ερευνητική διαδικασία ανάπτυξης υποδομών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου για το Α΄ ΚΕ.Δ.Δ.Υ. (Κέντρο Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) Θεσσαλονίκης, το σχεδιασμό, ανάπτυξη και διενέργεια ενός σύντομου εκπαιδευτικού προγράμματος σε ομάδα εκπαιδευτικών, καθώς και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος αυτού από τους συμμετέχοντες τόσο ως προς την αντιλαμβανόμενη από αυτούς ποιότητά του όσο και στον τομέα των μαθησιακών αποτελεσμάτων
Περιέχει εικόνες, διαγράμματα, πίνακες, σχήματα, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διαδικτυακές εκπαιδευτικές τεχνολογικές υποδομές - infrastructure for online education
εξ αποστάσεως εκπαίδευση - distance learning
επιμόρφωση εκπαιδευτικών μέσω διαδικτύου -online distance teachers training
διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα - online educational program
Εκπαίδευση - education


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T07:02:21Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

124
14
6
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.