ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

TEACHING MATHEMATICS THROUGH PROBLEM SOLVING. PRACTICES OF TEACHERS.
ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ.

ΒΛΗΣΑΡΟΥΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΖΕΚΑΚΗ, ΜΑΡΙΑΝΝΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΚΟΛΕΖΑ, ΕΥΓΕΝΙΑ

ΠΕΡΙΕΧΕΙ 45 ΠΙΝΑΚΕΣ
The goal of the research is to investigate the perceptions of teachers on the use of problem solving in teaching mathematics. The research was a quantitative type. It was found that teachers participants prefer questions and discussion as their main teaching practice. Trough the findings of this research and according to their statements, teachers can be classified into three categories: a) Those who adopt the traditional concept of knowledge transfer b) Those who believe that knowledge is constructed by the student and c) Those who accept a more collaborative way in learning.
Ο ερευνητικός στόχος είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για τη χρήση της επίλυσης προβλήματος στη διδασκαλία των μαθηματικών. Η έρευνα ήταν ποσοτικού τύπου και αποτέλεσε έρευνα επισκόπησης πεδίου. Όπως διαπιστώθηκε οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί προκρίνουν τις ερωταπαντήσεις και τη συζήτηση ως βασική διδακτική τους πρακτική. Από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας και σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: α) Αυτοί που υιοθετούν την παραδοσιακή αντίληψη της μεταφοράς της γνώσης β) Αυτοί που πιστεύουν ότι η γνώση κατασκευάζεται από το μαθητή και γ) Αυτοί που αποδέχονται έναν πιο συνεργατικό τρόπο στη μάθηση.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ- PROBLEM SOLVING
ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ-TEACHER PERCEPTIONS ON THE USE OF PROBLEM SOLVING
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-TEACHING TECHNIQUES IN MATHEMATICS


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T07:02:56Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
36
115
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.