Σχολείο, Φροντιστήριο και Οικοδιδασκαλία: αντιπαραβαλλόμενες απόψεις καθηγητών/τριών Λυκείου για την αποτελεσματικότητά τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)

Σχολείο, Φροντιστήριο και Οικοδιδασκαλία: αντιπαραβαλλόμενες απόψεις καθηγητών/τριών Λυκείου για την αποτελεσματικότητά τους

ΠΑΙΝΕΣΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Παπακωνσταντίνου, Παναγιώτης
Γκότοβος, Αθανάσιος

Περιέχει τρεις πίνακες: Πίνακας 1. Διαχωρισμός Κοινωνικών Τάξεων σύμφωνα με τον Πυργιωτάκη (1984), Πίνακας 2: Τα οφέλη από τη εκπαίδευση υπό την οπτική της οικονομικής σύμφωνα με βιβλιογραφική έρευνα των Τσαμαδιά & Χανή (2011), Πίνακας 3: Κατανομή Δείγματος
Η αλλαγή βαθμίδας από το σχολείο στο πανεπιστήμιο σηματοδοτεί εξελίξεις στην κοινωνικοοικονομική και επαγγελματική ανέλιξη του ατόμου. Η απόκτηση τίτλων δεν αποτελεί πανάκεια για την επιτυχία, αλλά η απουσία τους δυσχεραίνει την επίτευξή της, γι’ αυτό οι πανελλήνιες εξετάσεις θεωρούνται κομβικό σημείο. Οι μαθητές εναποθέτουν τις ελπίδες τους γι’ αυτό το πέρασμα στο Λύκειο και στην παραπαιδεία (φροντιστήριο-οικοδιδασκαλία). Η εργασία πραγματεύεται το βαθμό συμβολής του κάθε φορέα και την αποτελεσματικότητά του μέσα από τις απόψεις του λειτουργικού τους πυρήνα, τους/τις καθηγητές/τριες Λυκείου. Η ετήσια αφαίμαξη του οικογενειακού προϋπολογισμού, η συχνή αναφορά των υπουργών παιδείας και η ενασχόληση του μεγαλύτερου ποσοστού τελειοφοίτων καθηγητικών σχολών με την παραπαιδεία συνθέτουν ένα θέμα επίκαιρο και διαχρονικό. Η ιστορική αναδρομή της παραπαιδείας σταχυολογεί σημαντικές αλλαγές της δευτεροβάθμιας/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που επηρεάζουν τον τρόπο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, και τη μελετά εκτός ελληνικών συνόρων. Αιτιολογεί τον χαρακτηρισμό της παραπαιδείας ως κοινωνικό φαινόμενο, αναδεικνύοντας την προσφορά της μόρφωσης και της εκπαίδευσης και τους λόγους που καθιστούν τις σχολικές γνώσεις ανεπαρκείς. Η βιβλιογραφική έρευνα της σχέσης σχολείου-παραπαιδείας στερείται αναφορών σε απόψεις καθηγητών Λυκείου παραπαιδείας, με σπανιότερες των οικοδιδασκάλων, ενώ απουσιάζει η μέτρηση της αποτελεσματικότητάς τους. Γι’ αυτό το παρόν δείγμα αποτελείται από καθηγητές/τριες Λυκείου του σχολείου, είτε κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα είτε όχι, του φροντιστηρίου και απ’ όσους ασχολούνται αποκλειστικά με την οικοδιδασκαλία. Ως ποιοτική «εκ των έσω» έρευνα επικεντρώνεται στις αντιπαραβαλλόμενες απόψεις, που συλλέγει μέσω της ημιδομημένης συνέντευξης, για να συλλάβει το νόημα οποιασδήποτε άποψης. Κύριο εύρημα είναι ότι το σχολείο βάζει τις βάσεις για τις εξετάσεις, δεν μπορεί όμως να προετοιμάσει τον μαθητή επαρκώς γι’ αυτές, έργο που αναλαμβάνει η παραπαιδεία. Η συμβολή του σχολείου και του φροντιστηρίου βρίσκεται οριακά στο φάσμα της αναποτελεσματικότητας, ενώ η οικοδιδασκαλία είναι αποτελεσματικότερη, αλλά και αυτή οριακά αποτελεσματική στο έργο της. Μία περαιτέρω ποσοτική έρευνα στηριζόμενη στα αποτελέσματα της παρούσας ή μία έρευνα εστιασμένη και στις σχετικές πολιτικές-ιδεολογικές απόψεις των καθηγητών/τριών θα παρουσίαζε ενδιαφέρον.
The change of grade from school to university marks several developments in the socio-economical and professional evolution of the individual. The acquisition of certificates and qualifications does not constitute a panacea for future success, nevertheless a lack of them makes it difficult to achieve; therefore, the panhellenic exams are deemed to be of utmost importance. The students repose their trust for this passage in Senior High School and in private tutoring (tutorial - home tutoring). The essay deals with the degree of contribution of each agent and its efficacy through the views of their functional kernel, namely the Senior High School teachers. The annual drain of the family budget, the frequent reference to the subject from the Ministers of Education and the occupation of undergraduates of Teachers' Faculties with private tutoring compose a problem that is both contemporary and perennial as well. A historical retrospection of private tutoring, gleans major changes in secondary/tertiary education, which influence admittance in university, and examines it outside the greek borders. It justifies the characterization of private tutoring as a social phenomenon, highlighting the significance of culture and education as well as the reasons that make school knowledge inadequate. The bibliographic research of the relationship between school and private tutoring lacks reference to points of view from Senior High School teachers giving private lessons, and especially home tutors, while it fails to measure their effectiveness. Therefore, this sample consists of Senior High School teachers, either giving private lessons or not, teachers in tutorials (frontistiria) and private tutors. As a qualitative "internal" research, it focuses on contrasting aspects collected by means of a semi-structured interview in order to conceive the meaning of any point of view. A key finding is that school lays the foundations for the exams, it fails, however, to prepare the student adequately for them, a task undertaken by the "shadow education". The contribution of both the school and the "frontistirion" is on the verge of inefficiency, while home tutoring seems to be slightly more effective. A further quantitative research relying on the present results, or a research also focused on the relevant political-ideological views of teachers, would be of great interest.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Εισαγωγικές εξετάσεις – Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Σχολείο – Φροντιστήριο – Οικοδιδασκαλία – Καθηγητές Λυκείου


Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2016-10-06T07:06:51Z
2015-10-08
2016-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
158
293
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.