«ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΠΥΡΓΟΥ»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

«ΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΔΒΜ ΠΥΡΓΟΥ»

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

ΓΑΛΑΤΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΒΙΒΙΑΝ
ΠΑΖΙΩΝΗ - ΚΑΛΛΗ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

The field of adult education in Greece has not been researched as much as other levels of education. Thus the issues of motivation for adult participation in lifelong learning programs, the deterrent of participation and the proposals for their inhibition also need to be investigated. Besides the knowledge of the participation incentives is valuable for shaping effective policy, on the part of the state in the field of adult education. Accordingly we focused our attention on adult learners attending Lifelong Learning Centers and more specifically Pyrgo’s Lifelong Learning Center. The purpose of this study was to investigate and record the adult’s incentives in attending programs offered by Lifelong Learning Centers. It was also investigated how the incentives are differentiated in relation with their age, studies and their professional situation. Furthermore, we looked at what are the most important deterrents to participate in educational programs and which proposals they evaluate as more effective in inhibiting the above deterrents. The most important findings are that: • The most important incentive for adults to engage in lifelong learning programs is their need to learn new thing throughout their lives. Also, the increase of their qualifications and the skill of utilizing their free time are of importance. • Regarding the diversification of incentives depending on age, education and employment status of the participants we found that:  For participants under 25 years of age the use of leisure time and obtaining higher qualifications are important factors for participating in these programs. For participants aged 26-35 years, strong incentives to participate are finding better jobs and getting to know new people.One of the motivating factors for the participants aged 36-45 is that they were unable to complete a higher education. For participants over 46 years of age strong incentives are related to training in new things throughout their life, their lack of studies in higher education in the past and the desire to be a good example for their children.  Strong incentives for participation in high school graduates are those related to conservation - finding work and learning new things throughout life. For high school graduates all motives are more or less a powerful addition in finding better jobs and escaping from everyday problems. For graduates of Institutes of Professional Training a very big motivation is to maintain a job and finding a better one. For graduates of universities and colleges strong incentives emerge from learning new things, learning throughout life and obtaining higher qualifications. For Master / PhD holders important incentives are the maintenance of a job and to set a good example for their children.  For employees, civil servants and self-motivation – businessmen very powerful are the incentives "I like to learn new things" and "The training should last a lifetime." The unemployed are strongly motivated by "Best Job" and "Obtaining the certificate of participation" while for pensioners incentives connected with the job (maintenance, finding, qualification, acquisition of the certificate) and the participation of friends are not at all important. • Discouraging factors from attending these programs are the lack of time due to work commitments or because of other obligations and the conduct of seminars in days/hours which don’t allow adults to attend. Also important is the lack of information on the implemented seminars. • The most effective proposal to suspend the participation of deterrent factors is for the workplace to facilitate and encourage the participant’s needs. While important are the recognition of qualifications for monitoring and more information on the courses being held also.
ΠΙΝΑΚΕΣ 5 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 7
Το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων στην Ελλάδα δεν έχει ερευνηθεί, όσο έχουν ερευνηθεί άλλα πεδία εκπαίδευσης. Συνεπώς και τα θέματα των κινήτρων συμμετοχής των ενηλίκων σε εκπαιδευτικά προγράμματα δια βίου μάθησης, των αποτρεπτικών παραγόντων για τη συμμετοχή τους και της διατύπωσης προτάσεων για την αναστολή τους, επίσης χρήζουν διερεύνησης. Άλλωστε η γνώση των κινήτρων συμμετοχής είναι πολύτιμη για την διαμόρφωση αποτελεσματικής πολιτικής στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων από την πλευρά της πολιτείας. Σύμφωνα με τα παραπάνω εστιάσαμε την προσοχή μας στους ενήλικους εκπαιδευόμενους των ΚΔΒΜ και συγκεκριμένα του ΚΔΒΜ Πύργου. Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση και καταγραφή των κινήτρων, που ωθούν τους ενηλίκους να παρακολουθήσουν προγράμματα, που προσφέρονται από τα ΚΔΒΜ. Επίσης διερευνήθηκε το πώς διαφοροποιούνται τα κίνητρα συμμετοχής των ενηλίκων ανάλογα με την ηλικία, τις σπουδές και την επαγγελματική κατάσταση, ποιοί είναι οι πιο σημαντικοί αποτρεπτικοί παράγοντες για συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά προγράμματα και ποιες προτάσεις αξιολογούν οι ίδιοι ως πιο αποτελεσματικές για την αναστολή των αποτρεπτικών παραγόντων. Τα πιο σημαντικά ευρήματα της έρευνας είναι : • Το σημαντικότερο κίνητρο, που ωθεί τους ενήλικες να συμμετάσχουν σε προγράμματα δια βίου μάθησης, είναι η ανάγκη να μαθαίνουν καινούργια πράγματα και μάλιστα σε όλη τους τη ζωή. Σημαντική είναι επίσης η επιθυμία τους για αύξηση των τυπικών τους προσόντων και η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους. • Όσον αφορά την διαφοροποίηση των κινήτρων ανάλογα με την ηλικία, τις σπουδές και την επαγγελματική κατάσταση των συμμετεχόντων, διαπιστώθηκαν τα εξής:  Ισχυρά κίνητρα συμμετοχής αποτελούν, για τους συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών, η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και η αύξηση των τυπικών προσόντων. Για τους συμμετέχοντες ηλικίας 26 – 35 ετών, ισχυρά κίνητρα συμμετοχής αποτελούν η εύρεση καλύτερης εργασίας και η γνωριμία με νέους ανθρώπους. Σημαντικό κίνητρο συμμετοχής αποτελεί για τους συμμετέχοντες μεταξύ 36 – 45 ετών η μη δυνατότητα σπουδών. Για τους συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 46 ετών, ισχυρά είναι τα κίνητρα, που σχετίζονται με την εκπαίδευση σε καινούργια πράγματα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η μη δυνατότητα σπουδών στο παρελθόν και η επιθυμία τους να αποτελέσουν το καλό παράδειγμα για τα παιδιά τους.  Ισχυρά κίνητρα συμμετοχής αποτελούν για τους αποφοίτους Γυμνασίου, όσα έχουν σχέση με την διατήρηση – εύρεση εργασίας και την εκμάθηση καινούργιων πραγμάτων σε όλη τους τη ζωή. Για τους αποφοίτους Λυκείου όλα τα κίνητρα είναι λίγο ή πολύ ισχυρά, εκτός από την εύρεση καλύτερης εργασίας και την απόδραση από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Για τους αποφοίτους ΙΕΚ πάρα πολύ ισχυρά κίνητρα είναι η διατήρηση της θέσης εργασίας και η εύρεση καλύτερης. Για τους αποφοίτους ΑΕΙ – ΤΕΙ πολύ ισχυρά κίνητρα αναδεικνύονται η εκμάθηση καινούργιων πραγμάτων, η μάθηση σε όλη τους τη ζωή και η αύξηση των τυπικών προσόντων. Για τους κατόχους Μεταπτυχιακού / Διδακτορικού τίτλου καθόλου σημαντικά κίνητρα είναι η διατήρηση της θέσης εργασίας και το να δώσουν το καλό παράδειγμα στα παιδιά τους.  Πάρα πολύ ισχυρά είναι για τους μισθωτούς, τους Δημοσίους υπαλλήλους και τους αυτοαπασχολούμενους – επιχειρηματίες τα κίνητρα «Μου αρέσει να μαθαίνω καινούργια πράγματα» και «Η εκπαίδευση πρέπει να διαρκεί σε όλη τη ζωή». Για τους ανέργους πολύ ισχυρά είναι τα κίνητρα «Εύρεση καλύτερης εργασίας» και «Απόκτηση βεβαίωσης /πιστοποιητικού συμμετοχής», ενώ για τους συνταξιούχους δεν αποτελούν καθόλου σημαντικά κίνητρα, όσα έχουν σχέση με την θέση εργασίας (διατήρηση, εύρεση, προσόντα, απόκτηση βεβαίωσης) και την συμμετοχή των φίλων. • Οι ισχυρότεροι αποτρεπτικοί παράγοντες είναι η έλλειψη χρόνου, λόγω εργασιακών υποχρεώσεων ή λόγω άλλων ασχολιών και η πραγματοποίηση των σεμιναρίων σε ημέρες και ώρες που δεν μπορούν οι ενήλικες να τα παρακολουθήσουν. Σημαντική είναι επίσης η έλλειψη ενημέρωσης για τα σεμινάρια που υλοποιούνται. • Η πιο σημαντική και αποτελεσματική πρόταση, για την αναστολή των αποτρεπτικών παραγόντων συμμετοχής, είναι οι διευκολύνσεις από την εργασία. Σημαντική είναι επίσης η αναγνώριση των προσόντων, που αποκτώνται με την παρακολούθηση και η πληρέστερη πληροφόρηση για τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΚΔΒΜ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T07:12:57Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
129
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.