Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη συμβολή των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Nursery teachers opinions about the impact on the effect of museum related educational actions to develop creativity
Οι απόψεις των νηπιαγωγών για τη συμβολή των μουσειοπαιδαγωγικών δράσεων στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας

ΜΑΡΓΩΝΗ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΜΙΣΑΗΛΙΔΗ, ΠΛΟΥΣΙΑ
ΚΑΚΑΝΑ, ΔΟΜΝΑ-ΜΙΚΑ

The main purpose of this research is to explore if the preceded experience of nursery teachers with museum-pedagogical actions changes their opinions regarding the goals of these action towards creativity, in comparison to the nursery teachers, who don’t have the same experience. The results of research highlighted that teachers with experience reach the goals that are set by the Ministry of Education. Furthermore, they believe that creativity can be reinforced in the classroom, but the nursery teacher herself should also possess the way of its encouragement. They consider οn the other hand, that the creative student is born and not taught, since they believe that creativity is a result of the fictitious quotient of a person and so a feature of the gifted children. Additionally, they seems to be differentiated significantly from the teachers without experience considering the features of creative thought and creative production of Torrance (1969). In particularly, nursery teachers with experience noted a higher grade of agreement considering especially the originality, followed by the flexibility and the processing, but also the fluent while considering the dimension of the redefinition both groups agree with each other.
Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει αν η προηγηθείσα εμπειρία των νηπιαγωγών σε μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις αλλάζει τις απόψεις τους σε σχέση με τους στόχους των δράσεων αυτών και τις αντιλήψεις τους για τη δημιουργικότητα, σε σύγκριση με τις νηπιαγωγούς που δεν έχουν αντίστοιχη εμπειρία. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία συμφωνούν με τους στόχους που θέτει το Υπουργείο Παιδείας. Επίσης, πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα μπορεί να ενισχυθεί στη σχολική τάξη, αλλά και η νηπιαγωγός θα πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο ενθάρρυνσής της. Θεωρούν όμως, ότι ο δημιουργικός μαθητής γεννιέται δε γίνεται, καθώς πιστεύουν ότι η δημιουργικότητα είναι απόρροια του νοητικού πηλίκου του ατόμου και γνώρισμα των χαρισματικών παιδιών. Επίσης, φαίνεται να διαφοροποιούνται σημαντικά από τις εκπαιδευτικούς χωρίς εμπειρία όσον αφορά τα γνωρίσματα της δημιουργικής σκέψης και δημιουργικής παραγωγής του Torrance (1969). Συγκεκριμένα, οι νηπιαγωγοί με εμπειρία σημείωσαν υψηλότερο βαθμό συμφωνίας, κυρίως στην πρωτοτυπία, στην ευελιξία, στην επεξεργασία, αλλά και στην ευχέρεια, ενώ στη διάσταση του επαναπροσδιορισμού οι δύο ομάδες συμφωνούν μεταξύ τους.
Περιέχει: πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Creativity, Cultural Heritage, Κindergarten Teachers, Museum related educational actions, Pre-school Education.
Δημιουργικότητα, Εκπαιδευτικός, Μουσειοπαιδαγωγικές δράσεις, Πολιτιστική κληρονομιά, Προσχολική Εκπαίδευση.


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T07:21:02Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
114
92
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.