Η σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιμέρους μεταβλητές της αυτοαποτελεσματικότητάς τους

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Τhe relation of professional exhaustion of teachers in secondary education regarding several variables of their self-efficiency
Η σχέση της επαγγελματικής εξουθένωσης των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επιμέρους μεταβλητές της αυτοαποτελεσματικότητάς τους

ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ, ΑΝΘΟΥΛΑ

Κουτούζης, Εμμανουήλ
Αλεξανδρόπουλος, Γεώργιος
Καραφύλλης, Αθανάσιος

In a survey conducted on a sample of 138 teachers in secondary education of the Prefecture of Thessaloniki we studied the relation of the dimensions of burnout with perceptions of their self-efficacy in teaching, classroom management, interpersonal relations, student mobilization, professional development, assumption of responsibility, implementation of extracurricular activities, and job satisfaction. The questionnaire was a research tool. Using checks X2, t-test, one way ANOVA, multiple regression, Pearson, multinomial logistic regression we showed that part of the dimensions of burnout and self-efficacy significantly correlate with each other and with the demographic characteristics (gender, age, experience, type of school, studies, position).
Σε έρευνα που διεξήχθη σε δείγμα 138 εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ν. Θεσσαλονίκης μελετήσαμε τη σχέση των διαστάσεων της επαγγελματικής εξουθένωσης με τις αντιλήψεις της αυτο-αποτελεσματικότητάς τους στη διδασκαλία, στη διαχείριση της τάξης, στις διαπροσωπικές σχέσεις, στην κινητοποίηση μαθητών, στην επαγγελματική εξέλιξη, στην ανάληψη ευθυνών, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων εκτός μαθήματος και την επαγγελματική ικανοποίηση. Το ερωτηματολόγιο αποτέλεσε το ερευνητικό εργαλείο. Mε τη βοήθεια των ελέγχων X2, t-τεστ, μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης, συντελεστή συσχέτισης Pearson, πολλαπλή παλινδρόμηση, διατακτική παλινδρόμηση δείξαμε ότι μέρος των διαστάσεων της εξουθένωσης και της αυτοαποτελεσματικότητας σχετίζεται σημαντικά μεταξύ τους, αλλά και με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία, εμπειρία, τύπο σχολείου, σπουδές, θέση).
Πίνακες, διαγράμματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
self-efficacy
αυτοαποτελεσματικότητα
Επαγγελματική εξουθένωση
teachers in secondary education
Βurnout


Ελληνική γλώσσα

2016-10-06T07:21:34Z
2016-10
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

200
24
2
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.