Απόψεις Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής αναφορικά με τη Συνδιδασκαλία στα τμήματα Συνεκπαίδευσης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Opinions of Teachers of General and Special Education Regarding the Co - Teaching in Inclusive Classes
Απόψεις Εκπαιδευτικών Γενικής και Ειδικής Αγωγής αναφορικά με τη Συνδιδασκαλία στα τμήματα Συνεκπαίδευσης.

ΣΚΟΥΤΕΛΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος
Μπότσογλου, Καφένια
Κακανά, Δόμνα

Η συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς Ειδικές Ανάγκες έχει θεσπιστεί σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Ο κυριότερος στόχους της, είναι να δώσει στους μαθητές με αναπηρία την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον, έτσι ώστε να λαμβάνουν, ισότιμη εκπαίδευση μαζί με τους μαθητές χωρίς αναπηρία. Γνωρίζοντας τον περιορισμένο αριθμό των ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα μας, πάνω στη συνδιδασκαλία των εκπαιδευτικών της Γενικής εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών της Παράλληλης στήριξης, καθώς και τη συνεργατική μάθηση των παιδιών με και χωρίς Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) μέσα στα σχολειά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θεωρήθηκε αναγκαίο η διεξαγωγή της παρούσας ποσοτικής μελέτης. Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης, οι οποίοι εργάζονται σε τάξεις συνεκπαίδευσης, ως προς τη συνδιδασκαλία και τη συνεκπαίδευση, ως προς τον τρόπο που λειτουργεί η συνδιδασκαλία στις τάξεις τους και ποια είναι τα οφέλη και τα εμπόδια που μπορούν να προκύψουν από αυτή τη διαδικασία. Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσας έρευνας χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, το οποίο εστάλη μέσω email σε εκπαιδευτικούς γενικής και παράλληλης στήριξης στη Περιφέρεια Κρήτης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, οι εκπαιδευτικοί της Γενικής Εκπαίδευσης θεωρούν ότι για να μπορέσει η συνδιδασκαλία να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στο μαθητή με ΕΕΑ, κρίνεται σημαντική η συνεργασία των δυο ειδικοτήτων, ενώ πιστεύουν ότι η ένταξη μαθητών με ΕΕΑ σε τάξεις συνεκπαίδευσης μπορεί να ωφελήσει τους μαθητές με ΕΕΑ σε εκπαιδευτικό και κοινωνικό επίπεδο, χωρίς να δημιουργήσει προβλήματα στους μαθητές χωρίς ΕΕΑ. Παράλληλα, υποστηρίζεται από τους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης ότι ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης θα πρέπει να επικεντρώνεται στον μαθητή με ΕΕΑ, κάτι το οποίο δεν υποστηρίζουν οι εκπαιδευτικοί Παράλληλης Στήριξης. Τέλος, και οι δυο ειδικότητες φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που λειτουργεί η συνεκπαίδευση και είναι εξίσου πρόθυμοι να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους για την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
Περιέχει : πίνακες, διαγράμματα, εικόνες
The inclusion of students with and without disabilities has been introduced in many countries worldwide. The main objectives are to provide students with disabilities the opportunity to participate in a less restrictive environment in order to receive equal education with students without disabilities. Knowing the limited number of investigations carried out in our country, on the co-teaching teachers of General education and training of Parallel support and collaborative learning of children with and without special educational needs (SEN) in the primary schools, it was considered necessary to carry out the present qualitative study. The aim of the study was to investigate the views and perceptions of teachers of special education and general education, who work in inclusive classes, in terms of co-teaching and inclusion, as to how the co-teaching works in their classrooms and what the benefits and the obstacles that may result from this process. To collect the data of the present study used a structured questionnaire, which was sent via email to regular teachers and parallel support in the Region of Crete. According to the results of this investigation, the General Education Classroom consider that to enable the co-teaching to bring positive results to the student with SEN, it is important that cooperation between the two disciplines, and believe that the inclusion of students with SEN in inclusive classrooms can benefit students with SEN at an educational and social level, without creating problems to pupils without SEN. At the same time, supported by general education teachers that the teacher Parallel Support should focus on pupil with SEN, which do not support the Parallel Support teachers. Finally, both disciplines seem to be happy with the way it works and inclusion are equally willing to improve their knowledge and skills to the fullest possible coverage of educational needs

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Συνεκπαίδευση
Παράλληλη Στήριξη
Συνδιδασκαλία
Inclusion
Μαθητές ως βοηθοί
students as assistants
Parallel support
Co-teaching


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-09-30
2016-10-06T07:21:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

110
1
21
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.