Οι ομάδες συνεργασίας στη μελέτη στα Κοινωνικά Δίκτυα και ο ρόλος τους στην EξΑΕ: Μελέτη περίπτωσης των κλειστών ομάδων στο Facebook των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Collaboration study groups in social networks and their role in distance education: A case study of closed groups in Facebook of the post-graduate students of the Hellenic Open University of the academic year 2014-2015
Οι ομάδες συνεργασίας στη μελέτη στα Κοινωνικά Δίκτυα και ο ρόλος τους στην EξΑΕ: Μελέτη περίπτωσης των κλειστών ομάδων στο Facebook των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΕΑΠ της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015

ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΚΟΛΟΚΥΘΑ, ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η χρήση του Facebook από φοιτητές για επικοινωνία σχετική με μαθησιακά ζητήματα αυξάνεται συνεχώς, παρόλο που τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, προσφέρουν, συνήθως, αντίστοιχα εργαλεία. Η παρούσα έρευνα, εστιάζει στη χρήση των Κλειστών Ομάδων (ΚΟ) του Facebook ως εργαλείων άτυπης μάθησης στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (ΕξΑΕ) από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) των προγραμμάτων «Εκπαίδευση Ενηλίκων» (ΕΚΕ) και «Σπουδές στην Εκπαίδευση» (ΕΚΠ) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-2015. Μεθοδολογικά, η έρευνα αποτελεί μία ποιοτική μελέτη περίπτωσης με χρήση ημι-δομημένων συνεντεύξεων σε δείγμα δώδεκα φοιτητών. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα (ΕΕ) επικεντρώθηκαν στην υπάρχουσα εμπειρία των φοιτητών σε ζητήματα επικοινωνίας, στα ζητήματα που τους προβλημάτισαν, στους λόγους δημιουργίας και τρόπους λειτουργίας των ΚΟ καθώς και στον απολογισμό τη χρήσης του Facebook από τους φοιτητές. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τρόπος λειτουργίας της πλατφόρμας study του ΕΑΠ, η ανάγκη για άμεση αλληλεπίδραση και το διαμορφωμένο habitus των φοιτητών από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση, κυρίως, με τον ρόλο του Καθηγητή Συμβούλου (ΚΣ), αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία και χρήση των ΚΟ. Οι ΚΟ ενεργοποιούν τους φοιτητές στη μάθησή τους ενώ μέσα σε αυτές αναπτύσσεται μία Δημόσια Παιδαγωγική (ΔΠ) τους κανόνες της οποίας οι φοιτητές σέβονται, αφού αποτελούν τη δική τους αυτοοργάνωση.
Currently students use Facebook to communicate regarding learning issues. However, academic institutions offer online tools designed for the same purpose. This research is concerned with the use of closed groups on Facebook as informal learning environments in Distance Learning Education (DLE) by students of the Hellenic Open University. It is a qualitative case study utilising twelve semi-structured interviews conducted with students of the "Adult Education" and the "Studies in Education" MA programs for the 2014-2015 academic year. The research questions were concerned: firstly, with students’ previous experiences on DLE communication; secondly, with the reasons for the creation and the mode of operation of the closed groups created on Facebook by the students; and finally, with their perspective regarding the use of such groups. The outcome of the research revealed that the operation of the “study” platform offered by EAP, the students’ need for direct interaction and their established habitus from the Greek educational system alongside the role of the tutor, are stimuli for the creation and use of closed groups on Facebook. These groups motivate students’ learning and within them the students move towards self-organisation, they develop rules, which are respected and a new form of public pedagogy is constructed.
Περιέχει : πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕξΑΕ
distance education
Δημόσια Παιδαγωγική
social networks
closed groups
ομάδες συνεργασίας
collaboration groups
Public Pedagogy
κλειστές ομάδες
Facebook
Κοινωνικά Δίκτυα


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-09-25
2016-10-06T07:34:33Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

14
53
175
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.