Αναπτύσσοντας τις ικανότητες ανάγνωσης των μικρών μαθητών: Εφαρμόζοντας τη μέθοδο διδασκαλίας μέσω των ιστοριών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας στην ιδιωτική εκπαίδευση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Developing Young Learners' reading skills: Implementing the story-based framework in the context of EFL private education
Αναπτύσσοντας τις ικανότητες ανάγνωσης των μικρών μαθητών: Εφαρμόζοντας τη μέθοδο διδασκαλίας μέσω των ιστοριών στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Αγγλικών ως ξένης γλώσσας στην ιδιωτική εκπαίδευση

ΜΠΕΚΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ

Κάλφογλου, Χριστίνα
Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα

The current dissertation focuses on the impact of the story-based framework on young learners’ reading strategies as well as on their attitude towards the skill of reading. It refers to the importance of reading regarding children’s education and to the development of young learners’ reading strategies and degree of motivation. Its goal is to explore the ways in which young learners of English in the Waystage level (A2), according to the Common European Framework of References (CEFR), in a private English language school, approach this skill in a foreign language.
διαγράμματα, πίνακες, εικόνες
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας μέσω των ιστοριών στις στρατηγικές ανάγνωσης των μικρών μαθητών καθώς και στη στάση τους, όσον αφορά την αναγνωστική τους ικανότητα. Αναφέρεται στην σπουδαιότητα της ανάγνωσης για την εκπαίδευση των παιδιών και στην ανάπτυξη συγκεκριμένων στρατηγικών ανάγνωσης και κινήτρων των μαθητών. Σκοπός της είναι να εξερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους οι μικροί μαθητές της Αγγλικής γλώσσας στο Α2 επίπεδο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς σε ένα ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Αγγλικών (φροντιστήριο) αναπτύσσουν αυτή την ικανότητα σε μια ξένη γλώσσα.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

διδακτική δομή των ιστοριών
young learners
μικροί μαθητές
story-based framework
reading strategies
στρατηγικές ανάγνωσης


Αγγλική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T10:32:55Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
206
19
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.