Η καινοτόμος μέθοδος project ως όχημα εισαγωγής των νέων γραμματισμών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Project-based learning:an innovative method as a means of introducing new literacies to greek secondary education and teachers' views about it
Η καινοτόμος μέθοδος project ως όχημα εισαγωγής των νέων γραμματισμών στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση και οι σχετικές απόψεις των εκπαιδευτικών

ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ, ΕΡΣΗ

Παναρέτου, Ελένη, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ξυδόπουλος, Γεώργιος, αναπληρωτής καθηγητής

Η παρούσα έρευνα αφορά στο μάθημα «Ερευνητική Εργασία - Project» που διδάσκεται στην Α’ και Β’ τάξη Λυκείου από το σχολικό έτος 2011-12 και εξής και σκοπός της είναι να διερευνήσει, μέσα από την οπτική γωνία των εκπαιδευτικών, το βαθμό στον οποίο η διδασκαλία του εν λόγω μαθήματος καλλιεργεί στους μαθητές τέσσερα είδη γραμματισμών: τον κριτικό, τον επιστημονικό, τον πληροφοριακό και τους πολυγραμματισμούς. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 37 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων, που υπηρετούν σε Ενιαία και Επαγγελματικά Λύκεια εντός και εκτός Αττικής, οι οποίοι απάντησαν σε ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 29 ερωτήσεων κλειστού τύπου, διαμορφωμένων με βάση την κλίμακα Likert. Η στατιστική επεξεργασία των απαντήσεών τους σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να συμφωνήσουν στο ότι η μέθοδος project ευνοεί την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που απαρτίζουν κάθε έναν από τους τέσσερεις γραμματισμούς που προαναφέρθηκαν. Επίσης, εξέφρασαν θετική άποψη ως προς το ενδεχόμενο γενίκευσης της εν λόγω μεθόδου στο υπόλοιπο αναλυτικό πρόγραμμα και επεσήμαναν την έλλειψη χρόνου και υποδομών ως το κυρίαρχο πρόβλημα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Τα αποτελέσματα αυτά σχολιάζονται ως ελπιδοφόρα: η εφαρμογή της ερευνώμενης διδακτικής πρακτικής θα μπορούσε, αν τύχαινε της απαραίτητης υποστήριξης και προώθησης από τους εκπαιδευτικούς φορείς, να οδηγήσει στην προσαρμογή των παρεχόμενων σχολικών γνώσεων και δεξιοτήτων στις ανάγκες των μελλοντικών πολιτών του σύγχρονου, ραγδαία εξελισσόμενου τεχνολογικά, επιστημονικά, πολιτικά και οικονομικά, κόσμου. Η έρευνα ολοκληρώνεται με αναφορά στους περιορισμούς που θέτει η μικρή έκτασή της, καθώς και με προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση του ζητήματος.
This study focuses on the “Project – Based Research Study” lesson which has been imported in the curriculum of Class 1 and Class 2 of the Greek post – compulsory secondary education (Lyceum) since the school year 2011-12. The purpose of the study is to explore, through the teachers’ point of view, the effectiveness of this lesson regarding the promotion of four types of literacies: critical, science, information and multiliteracies. The sample of the study included 37 teachers, covering all specialties and both types of lyceum, Unified and Technical Vocational, within Attica county and in other regions of Greece. The participants completed a 29 closed - ended questions online questionnaire, formatted according to the Likert Scale. Descriptive statistical analysis of the answers demonstrated that teachers tend to agree that the project – method favorises the development of skills related to each of the four types of literacies mentioned above. Furthermore, the participants expressed positive attitudes concerning the possibility of generalizing the use of the project method in the whole curriculum and pointed out the lack of time and infrastructure as the prevailing problem they faced during lessons. These results are commented as meaningful: the application of the educational practice under research, given the necessary support and promotion by curriculum developers, could transform content knowledge and skills so as to be apt to the needs of the future citizens of the modern, rapidly evolving world, as far as technology, science, politics and economy are concerned. The study ends with a reference to its limitations, due to the small scope of the research and identifies several issues for further research.
5 πίνακες, 6 σχήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

μέθοδος project, project method
κριτικός γραμματισμός, critical literacy
πληροφοριακός γραμματισμός, information literacy
ερευνητική εργασία Α' κ Β' Λυκείου, project-based research study class 1, 2 of Lyceum
επιστημονικός γραμματισμός, science literacy
πολυγραμματισμοί, multiliteracies


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T10:43:49Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
157
40
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.