δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥΣ.
PERCEPTIONS OF CHILDREN FOR GOD: THE INFLUENCE OF THEIR PARENTS.

ΑΛΕΞΙΟΥ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Πανταζής, Βασίλειος Καθηγητής
Μισαηλίδη, Πλουσία Καθηγήτρια
Πετρογιάννης, Κωνσταντίνος Καθηγητής

Στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει και να μελετήσει τις αντιλήψεις των παιδιών για το Θεό και πώς αυτές επηρεάζονται από τις αντιλήψεις των γονέων τους για το Θεό, την πίστη των γονέων τους στο Θεό και το στυλ γονεϊκότητας-συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης που οι γονείς εφαρμόζουν. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 129 παιδιά, 60 αγόρια και 69 κορίτσια, ηλικίας 7-12 χρονών με μέσο όρο ηλικίας 9.59 έτη και οι γονείς τους, 39 άνδρες και 90 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας 40,78 έτη. Από τους γονείς, οι 125 δήλωσαν Ελληνική εθνικότητα, ενώ οι 4 άλλη. Ως προς το θρήσκευμα, 128 από τους γονείς δήλωσαν Χριστιανοί Ορθόδοξοι και 1 Καθολικός. Οι αντιλήψεις των παιδιών για το Θεό εξετάστηκαν από ένα ερωτηματολόγιο ‘Αντιλήψεις παιδιών για το Θεό’ που περιελάμβανε 4 ανοικτές και 16 κλειστές ερωτήσεις. Στους γονείς χορηγήθηκαν: 1) ερωτηματολόγιο ‘Διερεύνησης του στυλ γονεϊκότητας – συναισθηματικής διαπαιδαγώγησης’, 2) ερωτηματολόγιο ‘Αντιλήψεων γονέων για το Θεό’, όμοιο με εκείνο των παιδιών και 3) ερωτηματολόγιο ‘Πίστη των γονέων στο Θεό’. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι αντιλήψεις των παιδιών για το Θεό, σχετίζονται θετικά με αυτές των γονέων τους. Δεν επηρεάζονται, όμως, από τον τύπο διαπαιδαγώγησης καθώς και την «υψηλή» ή «χαμηλή» πίστη που έχουν οι γονείς τους για το Θεό. Τα παιδιά, ανεξαρτήτως των παραπάνω, εξακολουθούν να αντιλαμβάνονται το Θεό πρώτα ως «αγάπη» και ακολούθως ως «παντογνώστη», «παντοδύναμο» και τελευταία ως «τιμωρό».
Περιέχει: Πίνακες
The objective of this study was to examine the perceptions of children about God and how these are influenced by their parents’ perceptions about God, the faith of their parents and the parenting style-emotional education that parents apply. 129 children, 60 boys and 69 girls, aged 7-12 years old with mean age of 9.59 years and their parents, 39 men and 90 women with a mean age of 40.78 years took part in the study. 128 from the parents were Christian Orthodox and one was Catholic. Children’s God perceptions were examined the ‘Perceptions children of God’ questionnaire that included 4 open and 16 closed questions. The parents were given: 1) a questionnaire ‘Investigating style parenting - emotional education’, 2) questionnaire ‘Perceptions parents about God’, same to that of children s and 3) a questionnaire ‘Faith of parents in God’. The results showed that the perceptions of the children about God, were positively correlated with those of their parents. Parenting style that parents apply and parents’ degree of faith in God ("high" and "low" faith) were not correlated with children’s God perceptions. The majority of children conceptualized God first as "love" and then as "omniscient", "omnipotent" and last as "punisher".

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Στυλ γονεϊκότητας
Πίστη στο Θεό
Επίδραση
Αντίληψη του Θεού
Faith in God
Child - Parents
Parenting style
Influence
Παιδί - Γονείς
Συναισθηματική διαπαιδαγώγηση
Perception of God
Emotional education


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-06T10:44:14Z
2016-09-24


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

Δύο (2)
Δύο (2)
60
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.