ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Alternative tourism forms of the Western Macedonia region. Possibilities and limitations of the touristic development of Pindos National Park (Valia Kalda)
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΤΗΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ)

ΤΑΜΠΟΥΡΗ, ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΖΟΥΝΗ, ΓΕΩΡΓΙΑ
ΚΙΛΙΠΙΡΗΣ, ΦΩΤΙΟΣ

ABSTRACT The purpose of this thesis was to examine the protected area of the National Park Valia Calda as an alternative tourist destination for Greeks traveler and Europeans. For safe conclusions reached appropriately designed questionnaire that the responses to understand the reasons of the area selection for alternative tourism and the problems presented in the region and reduce the potential development of local tourism.The fieldwork took place at the end of March in selected locations of the study area and a total of 50 completed questionnaires from a randomly selected sample of respondents in tourist accommodations (hotels /small appartements). As a result of the processing of responses, the highest tourism demand in the region occurs in winter and the main reasons for the choice of the unique beauty of the landscape and secondarily calm receiving tourists during their holidays together with the joy by carrying out various activities. The site attracted mainly by local travelers in the age class of 36-44 years, and characterize the local tourism growth moderate. Given the evidence concerning the problems faced by hoteliers and owners of rented rooms, noted that insufficient advertising of the tourist destination in Greece and abroad is the main limiting factor for local tourism development.This coupled with the fact that the majority of respondents have not made the last few years has not made actions (last 5 years) for the promotion of the area as a tourism / agrotourism indicates the urgent need for immediate implementation of effective marketing strategies for the promotion of region as a special tourist destination. 
ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΑΡΤΕΣ,ΠΙΝΑΚΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτέλεσε η εξέταση της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Βάλια Κάλντα ως εναλλακτικός τουριστικός προορισμός τόσο των Ελλήνων ταξιδιωτών όσο και των Ευρωπαίων. Για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων διαμορφώθηκε κατάλληλα σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο ώστε μέσω των απαντήσεων να κατανοηθούν οι λόγοι επιλογής της περιοχής για εναλλακτικό τουρισμό καθώς και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην περιοχή και περιορίζουν τη δυνητική τοπική τουριστική ανάπτυξη. Η διεξαγωγή της επιτόπιας έρευνας έλαβε χώρα τις τελευταίες μέρες του Μαρτίου σε επιλεγμένες θέσεις της περιοχής μελέτης και συμπληρώθηκαν συνολικά 50 ερωτηματολόγια από τυχαία επιλεγμένο δείγμα ερωτηθέντων σε τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία/ενοικιαζόμεναα δωμάτια). Όπως προέκυψε από την επεξεργασία των απαντήσεων, η υψηλότερη τουριστική ζήτηση στην υπό εξέταση περιοχή παρουσιάζεται το χειμώνα και οι κυριότεροι λόγοι επιλογής της είναι η ξεχωριστή ομορφιά του φυσικού τοπίου και δευτερευόντως η ηρεμία που λαμβάνουν οι τουρίστες κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε συνδυασμό με τη ικανοποίηση από την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων. Η περιοχή προσελκύεται κυρίως από τοπικούς ταξιδιώτες που ανήκουν στην ηλικιακή τάξη των 36-44 ετών, και χαρακτηρίζουν την τοπική τουριστική ανάπτυξη μετρίου βαθμού. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξενοδόχοι και οι ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, σημειώνεται πως η ανεπαρκής διαφήμιση του τουριστικού προορισμού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό αποτελεί το κυριότερο περιοριστικό παράγοντα της τοπικής τουριστικής ανάπτυξης. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με το ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχει πραγματοποιήσει δράσεις (την τελευταία 5ετία) για την προβολή της περιοχής ως τουριστική/αγροτουριστική, υποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη άμεσης εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών μάρκετινγκ για την προβολή της περιοχής ως ιδιαίτερου τουριστικού προορισμού.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΝΑΛΛΑΛΤΙΚΟΣ
ALTERNATIVE
TOURISM
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-07T06:41:22Z
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

33
3
151
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.