ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΣΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΒΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΧΑΤΖΗΠΡΟΚΟΠΙΟΥ, ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δρ.
ΜΑΓΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δρ.

Περιέχει: πίνακες, εικόνες και φωτογραφίες
Η παρούσα εργασία είχε ως κύριο στόχο της να διερευνήσει κατά πόσο είναι δυνατόν ένας πολιτισμικός χώρος και στην προκειμένη περίπτωση το αρχαιολογικό μουσείο Αβδήρων και οι αρχαιολογικοί χώροι Αβδήρων και Μακεδονικού Τάφου Koμνηνών-Σταυρούπολης να λειτουργήσουν ως μετασχηματιστικοί χώροι στο πλαίσιο ενός προγράμματος εκπαίδευσης ενηλίκων. Η έρευνα βασίστηκε σε δύο θεμελιώδεις θεωρητικούς πυλώνες: α) στη θεωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης και στον κριτικό στοχασμό του Jack Mezirow και β) στη θεωρία του πολιτισμικού κεφαλαίου και των πολιτισμικών προνομίων του Pierre Bourdieu. Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Τα έθιμα θανάτου χθες και σήμερα˙ ομοιότητες και διαφορές», που να απευθύνεται σε μια «μη προνομιούχο» πληθυσμιακή ομάδα και συγκεκριμένα σε ενήλικους μουσουλμάνους από την ορεινή περιοχή της Ξάνθης. Η έρευνα έδειξε ότι πράγματι είναι εφικτό οι χώροι πολιτισμού να λειτουργήσουν ως χώροι μετασχηματισμού παγιωμένων και άκριτα αποδεκτών αντιλήψεων. Η προβληματική σχέση των «μη προνομιούχων» κοινωνικών ομάδων με το μουσείο και γενικότερα με τον πολιτισμό είναι δυνατόν να αλλάξει, αν το μουσείο σχεδιάσει εκπαιδευτικά προγράμματα που να βασίζονται στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων, να λαμβάνουν υπόψη τους τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις ιδιαιτερότητες αυτών των κοινωνικών ομάδων και να αξιοποιούν τις προτάσεις τους σε συνεχιζόμενη και τακτική βάση.
The main aim of this study was to examine whether it is possible or not and at which grade for a museum or an archaeological site to function as transformative places in the frame of an adult educational program.The research was based on two fundamental theories: a) the transformative learning theory and the critical thinking of Jack Mezirow and b) the theory of the French sociologist Pierre Bourdieu, who developed the concepts of “habitus” and "cultural capital". In the frame of this research was designed and executed an educational program entitled “Yesterday and today’s burial customs˙ similarities and dissimilarities”. The program targeted at the non-privileged class of the Muslims, inhabiting the mountainous Rhodope in the Prefecture of Xanthi. The research showed that it is indeed possible to transform misconceptions in a cultural environment. The problematic relationship between the non-privileged social classes and the museum and culture in general, is possible to change, provided that the museum designs educational programs that are based on the principles of adult education,educational programs that take under consideration the special needs, desires and characteristics of those social classes and take advantage of their proposals on a continuing and regular basis.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

μετασχηματίζουσα μάθηση
κριτικός στοχασμός
πολιτισμικό κεφάλαιο
πολιτισμικό προνόμιο


Ελληνική γλώσσα

2016-10-19T08:00:50Z
2016-10
2016-09-25


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

8
50
161
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.