Πανελλαδικές εξετάσεις και δυνατότητα καλλιέργειας γραμματισμών και πολυγραμματισμών στα μαθήματα της Νέας και της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας: αποτίμηση της στάσης φιλολόγων.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Panhellenic examinations and the ability of the culture of literacies and multiliteracies at the lessons of Modern and Ancient Greek: evaluation of philologists’ stance.
Πανελλαδικές εξετάσεις και δυνατότητα καλλιέργειας γραμματισμών και πολυγραμματισμών στα μαθήματα της Νέας και της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας: αποτίμηση της στάσης φιλολόγων.

ΜΟΥΣΟΥΡΗ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

This thesis addresses the issue of literacy principles in the teaching of Modern and Ancient Greek of the third grade of senior high school . More speci fical ly, i t examines the methods of teaching and examinat ion of these courses in the l ight of the demands of panhel lenic examinat ions , in order to provide answers on whether the preparation of students at the lessons of Modern and Ancient Greek language al igns wi th the principles of functional, cultural and critical literacy, plus multiliteracies. Data col lect ion was achieved wi th the use of quest ionnai res, and analyzed both quant i tat ively and qual i tat ively. My resul ts indicate that l i teracies and mul t i l i teracies are not promoted suf ficient ly at the third grade of senior high school . More speci fical ly, funct ional l i teracy seems to be promoted more than any other type of l i teracy. On the other hand, cul tural and cri t ical l i t eracy, plus mul t i l i teracies do not seem to be promoted at the thi rd grade of senior high school , despi te the fact that teachers have a different intent ion. This is due to the bulk of cur r iculum, the obsolete teaching methods, the unfami l iari ty wi th technology, and the set up of examinat ions that encourage memor izat ion and not the development of cri t ical thinking ski l ls. In sum, the precondition for the utilization of literacies at the educational practice of the third grade of senior high school is the modernization along with the change of thinking of all the members of educational community.
Η διπλωματική αυτή εργασία επιχειρεί να διερευνήσει τη δυνατότητα καλλιέργειας γραμματισμών και πολυγραμματισμών στα γλωσσικά μαθήματα των νέων και αρχαίων ελληνικών στη γ΄ λυκείου. Ειδικότερα, εξετάζει τον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης των μαθημάτων αυτών σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων. Στόχος είναι να ανιχνεύσει το κατά πόσο η προετοιμασία των μαθητών και μαθητριών στα μαθήματα της νέας και της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη γ΄ λυκείου συνάδει με την καλλιέργεια του λειτουργικού, του πολιτιστικού και του κριτικού γραμματισμού, καθώς και των πολυγραμματισμών. Το θέμα της εργασίας διερευνάται μέσα από την καταγραφή των απόψεων φιλολόγων που διδάσκουν στη γ΄ λυκείου τα μαθήματα της νέας και/ή της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων, και αναλύθηκαν με ποσοτική και ποιοτική μέθοδο. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι οι γραμματισμοί και πολυγραμματισμοί καλλιεργούνται ελλιπώς στη γ΄ λυκείου. Πιο συγκεκριμένα, ο λειτουργικός γραμματισμός φαίνεται να καλλιεργείται περισσότερο από όλα τα άλλα. Ο πολιτιστικός, ο κριτικός γραμματισμός και οι πολυγραμματισμοί, από την άλλη πλευρά, δεν φαίνεται να καλλιεργούνται στη γ΄ λυκείου, παρόλο που οι καθηγητές/-τριες έχουν διαφορετική γνώμη ή και πρόθεση. Αυτό οφείλεται στον όγκο της ύλης που ορίζουν τα προγράμματα σπουδών, τον συχνά παρωχημένο τρόπο διδασκαλίας, την ακαμψία προσαρμογής στα σύγχρονα τεχνολογικά και επικοινωνιακά δεδομένα, καθώς και από τη μορφή των εξετάσεων, που ενθαρρύνουν την αποστήθιση και την έλλειψη κριτικής σκέψης. Ως εκ τούτου, προϋπόθεση για την αξιοποίηση των γραμματισμών στην εκπαιδευτική πρακτική της γ΄ λυκείου είναι ο εκσυγχρονισμός που συνεπάγεται αλλαγή νοοτροπίας σε όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Διπλωματική Εργασία - Thesis

γλωσσικά μαθήματα αρχαίων και νέων ελληνικών
κριτικός γραμματισμός
πολιτιστικός γραμματισμός
λειτουργικός γραμματισμός
πολυγραμματισμοί
γ΄ λυκείου


Ελληνική γλώσσα

2016-10
2016-10-24T08:35:38Z
2016-10-24

*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.