Ο Χιλιασμός στην πρώτη Εκκλησία και στην σύγχρονη εποχή

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

Ο Χιλιασμός στην πρώτη Εκκλησία και στην σύγχρονη εποχή

ΜΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΑ

Αρτέμη, Ειρήνη
Δεσπότης, Σωτήριος

0
The religious beliefs about the end of the world, the final judgment of the people, the vindication of the just, the punishment of sinners by the Messiah and His kingdom for one thousand years are the content of the heresy of millenarianism. This heresy was based on the book of Revelation and especially on chapter 20 and verses 1-10. The present thesis is an attempt to show how the teaching of the millennial reign of Christ was created and what impact it had on Christian communities in various periods. We refer to how the orthodox Fathers interpreted this text of Revelation and how it was interpreted incorrectly by some ecclesiastical writers. By this way the latter created heresies. Then, we briefly refer to current heresies that profess the millenarianism as something material before the Second Coming of Christ. We analyze with many details the heresy of witness of Jehovah, mainly about its teaching for a thousand years kingdom of God.
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις σχετικά με το τέλος του κόσμου, την τελική κρίση των ανθρώπων, τη δικαίωση των δικαίων, την τιμωρία των αμαρτωλών από το Μεσσία και τη βασιλεία Του επί χίλια χρόνια αποτελούν το περιεχόμενο της αίρεσης του Χιλιασμού. Η αίρεση αυτή βασίστηκε στο βιβλίο της Αποκάλυψης και κυρίως στο κεφάλαιο 20 και στους στίχους 1-10. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί πώς προέκυψε η διδασκαλία για τη χιλιετή βασιλεία του Χριστού και τι επιπτώσεις είχε στις χριστιανικές κοινότητες των διαφόρων εποχών. Αναφερόμαστε ποιοι πατέρες ερμήνευσαν ορθόδοξα το κείμενο αυτό της Αποκάλυψης και πώς ερμηνεύτηκε το εν λόγω χωρίο λανθασμένα από κάποιους εκκλησιαστικούς συγγραφείς δημιουργώντας αιρέσεις. Στη συνέχεια αναφερόμαστε, εν συντομία, σε σημερινές αιρέσεις που πρεσβεύουν το χιλιασμό ως κάτι υλικό πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Ανάλυση διεξοδική γίνεται για τη χιλιαστική διδασκαλία όσον αφορά στην αίρεση των Ιεχωβάδων, αναφερόμενοι και στη γενικότερη διδασκαλία αυτής της επικίνδυνης αίρεσης.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Χιλιασμός
Αποκάλυψη
Αιρέσεις
Βασιλεία του Θεού
Δευτέρα Παρουσία
Μάρτυρες του Ιεχωβά


Ελληνική γλώσσα

2016-10-24T09:29:28Z
2016-10-01


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
Πηγές: 30 Βιβλιογραφία: 56
118
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.