«Η απόφαση της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της ορθόδοξης Εκκλησίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (1967), επί τη βάσει της Εκθέσεως για την ετεροδιδασκαλία του φυλετισμού (1872)»

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)

«The decision of the proclamation of the autocephaly of the Orthodox Church of Former Yugoslav Republic of Macedonia (1967), on the basis of the Report for eterodidaskalia of tribalism (1872)»
«Η απόφαση της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της ορθόδοξης Εκκλησίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (1967), επί τη βάσει της Εκθέσεως για την ετεροδιδασκαλία του φυλετισμού (1872)»

ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τερέζης, Χρήστος
Λόης , Γεώργιος Νεκτάριος

This study aims to describe the decision of the proclamation of the autocephaly of the Orthodox Church of Former Yugoslav Republic of Macedonia (1967). The beginning narration of events starting from the 5th century AD where the entry of Slavic equality observed Byzantine territories and then monitor developments gender, Bulgarians and Serbs. Both marked at various points of the ecclesiastical history of thousands of years the empire through their claims and controversies with the Constantinople Patriarchate to their allegiance to the Ottoman yoke. In the 18th and 19th century AD the national awakening of the Bulgarians was the "starting point" of a series of events that affected the balance of the Orthodox world. The Enlightenment inspired the creation of nation states, the idea of "nation" and went to the Church and embodied by the Bulgarians with the declaration of autocephalous Bulgarian Church in 1870 and the Synodical condemnation of this, and the teaching of ethno-tribalism in 1872. The Bulgarian schism It ended in 1945, but the teaching of tribalism was not eliminated. The ethno-tribalism made its reappearance a few years later in the Balkan country, the Macedonian territories. The Marshal Tito wanted to uphold its authority decides to detach from the church Serbian Orthodox Church and founded the "Macedonian Orthodox Church" (MOC) based on the teachings of tribalism. The Serbian Orthodox Church declares the MOC "schismatic religious organization," while accepting pressures to declare canonical Church. The Orthodox world sided with Serbian Orthodox Church consistently until today there is no communion of the Church that with the other Orthodox Churches. To resolve the issue negotiations constantly wrecks because of the tenacious mood of MOC. The uncompromising mood of MOCs for a solution and was expressed through the persecution and imprisonment of Archbishop John Ohrid (Serbian Orthodox Church), which is not the subject of this work.
Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να περιγράψει την απόφαση της ανακηρύξεως του αυτοκεφάλου της ορθόδοξης Εκκλησίας της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας (1967). Η απαρχή εξιστόρησης των γεγονότων εκκινεί από τον 5ο αιώνα μ.Χ, όπου παρατηρείται η είσοδος των Σλαβικών φύλων στα βυζαντινά εδάφη και, στη συνέχεια, παρακολουθεί την εξέλιξη δύο φύλων, των Βουλγάρων και των Σέρβων. Αμφότερα σημάδεψαν σε ποικίλα σημεία την εκκλησιαστική ιστορία της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας μέσα από τις διεκδικήσεις τους και τις διαμάχες με το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως έως την υποταγή τους στον Οθωμανικό ζυγό. Τον 18ο και 19ο μ.Χ αιώνα η εθνική αφύπνιση των Βουλγάρων ήταν η «αφετηρία» μιας σειράς γεγονότων, τα οποία επηρέασαν τις ισορροπίες του Ορθόδοξου κόσμου. Ο Διαφωτισμός ενέπνευσε την δημιουργία εθνικών κρατών, η ιδέα του «έθνους» εισήλθε και στην Εκκλησία και ενσαρκώθηκε από τους Βούλγαρους με την ανακήρυξη της αυτοκέφαλης Βουλγαρικής Εκκλησίας το 1870 και την Συνοδική καταδίκη αυτής και της διδασκαλίας του εθνο-φυλετισμού το 1872. Το Βουλγαρικό σχίσμα τερματίστηκε το 1945, αλλά η διδασκαλία του φυλετισμού δεν εξαλείφθηκε. Ο εθνο-φυλετισμός επανεμφανίσθη λίγα έτη αργότερον σε βαλκανική χώρα, στα εδάφη της ΠΓΔΜ. Ο Στρατάρχης Τίτο προτιθέμενος να κατοχυρώσει την εξουσία του αποφασίζει να αποσπαστεί εκκλησιαστικά από το Πατριαρχείο Σερβίας και ιδρύει την «Μακεδονική Ορθόδοξη Εκκλησία» (ΜΟΕ) βασιζόμενος στην διδασκαλία του φυλετισμού. Το Πατριαρχείο Σερβίας ανακηρύσσει την ΜΟΕ «Σχισματική Θρησκευτική Οργάνωση», δεχόμενο παράλληλα πιέσεις να την αναγνωρίσει ως κανονική Εκκλησία. Ο Ορθόδοξος κόσμος τάχθηκε στο πλευρό του Πατριαρχείου Σερβίας, με συνέπεια μέχρι σήμερα να μην υφίσταται κοινωνία της Εκκλησίας αυτής με τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Για την επίλυση του ζητήματος οι διαπραγματεύσεις ναυαγούν διαρκώς, λόγω της ανυποχώρητης διάθεσης της ΜΟΕ. Η ανυποχώρητη διάθεση της ΜΟΕ για την εξεύρεση λύσης εκφράστηκε και μέσα από τη δίωξη και τη φυλάκιση του Αρχιεπισκόπου Αχρίδας Ιωάννη (Πατριαρχείο Σερβίας), γεγονός που δεν αποτελεί θέμα της παρούσας εργασίας.
8 έγγραφα, 16 εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αutocephalous
Αυτοκέφαλο
F.Y.R.O.M
Π.Γ.Δ.Μ


Ελληνική γλώσσα

2016-09-30
2016-10-24T09:30:00Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
179
59
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.